THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 68/HĐND-TTHĐ
Ngày : 08-05-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq350568-HDND-TTHD.pdf