THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/GM-HĐND
Ngày : 17-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/V tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND,Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã,thị trấn
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq328739-GM-HDND.pdf