THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/HĐND-TTHĐND
Ngày : 28-02-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v đề nghị,kiến nghị nội dung giám sát của Hôi đồng nhân dân huyện năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq319829-HDND-TTHDND.pdf