THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 209/UBND-VPĐPNTM
Ngày : 11-03-2016
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Cử học viên tham gia tập huấn nông thôn mới
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyên
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq1995209-UBND-VPDPNTM.pdf