THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 195/UBND-VP
Ngày : 07-03-2016
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016
CQ phát hành : CV VP HĐND-UBND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq1992Bao cao kiem diem cong tac to chuc va hoat dong UBND huyen nhiem ky 2011-2016.doc