Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng ngày 16/12, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho cán bộ lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan tổ chức có liên quan trên địa bàn.

Lớp tập huấn đã giới thiệu và nghiên cứu 08 chuyên đề có liên quan đến Luật Lực lượng dự bị động viên, 05 chuyên đề Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể như: Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định về việc huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị, gắn với đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng Dự bị động viên; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện Dự bị động viên cấp tỉnh; Những điểm mới khi sửa đổi, bổ sung Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020...

IMG 6376

Thông qua hội nghị, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các quy định có liên quan. Qua đó làm cơ sở để phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn huyện.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người