Phú Ninh có gần 11.000 người được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

Toàn huyện Phú Ninh có 10.868 người thuộc các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn theo Theo Nghi quyết 42 ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong đó, 2924 lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc làm, 137 người thuộc hộ nghèo, 728 người thuộc hộ cận nghèo, 2013 người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 4976 đối tượng bảo trợ xã hội dang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dự kiến tổng kinh phí chi hỗ trợ theo quy định này trên 14 tỷ đồng.

KK

Nhiều lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc do dịch Covid-19

UBND huyện Phú Ninh đã kiến nghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết 42 công bằng, khách quan, tránh xảy ra sai sót. Đồng thời,UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho huyện tạm ứng kinh phí để hỗ trợ một số nhóm đối tượng như người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội trong thời gian sớm nhất.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người