Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19; UBND huyện quyết định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, UBND huyện đề nghị Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam từ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

UBND huyện cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Những hoạt động không chịu điều chỉnh của Quyết định số 1170/QĐUBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thì đều được thực hiện trở lại kể từ ngày 23/4/2020 nhưng thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

BBT

Tin mới

Các tin khác