Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12: MÔ HÌNH THÔN, KHỐI PHỐ KHÔNG CÓ NGƯỜI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN: CẦN DUY TRÌ BỀN VỮNG

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là bộ phận rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nó không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về văn hóa, xã hội, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng; là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi con người, của từng gia đình và của toàn xã hội.

Trong thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ huyện Phú Ninh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt và đã đạt được kết quả nhất định. Để đạt được kết quả đó, huyện Phú Ninh đã triển khai thực hiện tốt mô hình thôn, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, qua đó đã góp phần tạo nên thành công trong công tác DS-KHHGĐ huyện nhà, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, một số địa phương chưa duy trì bền vững mô hình này.

Những kết quả đạt được bước đầu

Khi xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện đã đưa nội dung gắn công tác DS-KHHGĐ với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Cụ thể, đưa chỉ tiêu gia đình không có người con thứ 3 trở lên vào nội dung tiêu chuẩn của việc xây dựng gia đình văn hoá, thôn khối phố văn hóa; đưa nội dung, chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước xây dựng thôn, khối phố, tộc họ và gia đình văn hóa ...; đồng thời tổ chức đăng ký mô hình thôn, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên và gắn mô hình này với mô hình câu lạc bộ dân số phát triển, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ... lấy đó làm mục tiêu giảm sinh. Hiện nay, toàn huyện có 85 thôn, khối phố, trong đó có 15 thôn, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; tỷ suất sinh thô trên địa bàn huyện là 11,77%o, giảm 0,68%o so với năm 2016.

Một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong công tác DS-KHHGĐ và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như: xã Tam Lãnh, năm 2017 có 4 thôn đạt mô hình thôn, khối phố không có sinh con thứ 3 trở lên, vì vậy mà tỷ suất sinh thô là 15,28%o, giảm 2.65%o so với năm 2016; tỷ lệ sinh sinh thứ 3 trở lên là 13,21%, giảm 4.81% so với năm 2016; Xã Tam Phước, năm 2017 tỷ suất sinh thô là 12,93%o, giảm 0,4%o so với năm 2016; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10,19%, giảm 3,85% so với năm 2016...

image001 copy

Hình ảnh sinh hoạt giao lưu của CLB tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh

Khó khăn trong duy trì mô hình thôn, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay một số xã, thị trấn tỷ suất sinh thô và tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao, thậm chí có một số xã tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng trở lại, nguyên nhân chủ yếu là các xã, thị trấn không duy trì bền vững mô hình không sinh con thứ 3 trở lên tại các thôn, khối phố. Nguyên nhân chính là do nội dung sinh hoạt của mô hình còn đơn điệu, chưa thu hút được người dân. Ngoài ra, không ít gia đình vẫn còn tư tưởng sinh con trai để có nguồn lực lao động, có người nối dõi, những cặp vợ chồng sinh con một bề lại muốn sinh thêm... nên có mô hình đạt được 2 và 3 năm liền rồi cũng vỡ như ở thôn Hòa Bình xã Tam Thái, thôn Đại An xã Tam Đại... Vậy, để duy trì mô hình thôn, khối phố không sinh con thứ 3 trở lên một cách bền vững, trong thời gian tới, thiết nghĩ cần phải tập trung vào những nội dung gồm: Thực hiện tốt công tác truyền thông, vận động, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi hội nghị, hội thảo..., đặc biệt vào các cặp vợ chồng sinh con một bề để nâng cao ý thức trong công tác dân số; thay đổi nội dung tuyên truyền phong phú và hấp dẫn hơn trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ không có người sinh con thứ 3 nhằm thu hút người dân tích cực tham gia. Tham mưu chính quyền địa phương có những chính sách khuyến khích cho những hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; có những ưu đãi đối với những hộ sinh con một bề; duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ dân số phát triển, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại các xã, thị trấn. Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác dân số. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác dân số; đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số. Chú trọng việc nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những mô hình thôn, khối phố không có người sinh con thứ 3 trở lên hằng năm, nhất là những mô hình đạt nhiều năm liền.

Lương Thị Lời

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người