Ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa

Ngày 21/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có Quyết định số 259 ủy quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải quyết 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa gồm: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke; Thông báo sản phẩm quảng cáo đối với hình thức băng rôn, phướn (kể cả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các cơ quan, tổ chức với hình thức băng rôn, phướn - là loại hình quảng cáo không sinh lời); Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Đối với ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, gồm 4 nội dung: Cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke; Cấp bổ sung, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh karaoke; Thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke; Sao lục Giấy phép kinh doanh karaoke (đã bị mất) do UBND huyện, thị xã, thành phố cấp. Riêng đối với nội dung Sao lục Giấy phép kinh doanh karaoke do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp trước đây, do hồ sơ đã lưu tại Sở thì Sở tiếp tục thực hiện cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Đối với Thông báo tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh bằng hình thức băng rôn, phướn, đoàn người nếu thực hiện từ 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quyền ban hành Thông báo để giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, công dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được ủy quyền: Tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân về các thủ tục được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc cấp phép đối với các thủ tục hành chính được ủy quyền. Đồng thời chịu trách nhiệm thu lệ phí và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định tại Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy quyền kể từ ngày 20/9/2020 đến khi có văn bản hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền thay đổi các nội dung thực hiện các thủ tục hành chính được ủy quyền.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người