Bảo tồn và phát huy các giá trị di Di sản phi vật thể Nghệ thuật dân ca Bài chòi

Nhằm duy trì, gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống dân gian của địa phương; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động dân ca Bài chòi trở thành món ăn tinh thần thường xuyên của nhân dân; từng bước đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thiết thực cho việc phát triển văn hóa, du lịch của huyện Phú Ninh những năm đến... UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật dân ca Bài chòi trên địa bàn, giai đoạn 2019-2025.

Theo kế hoạch, nội dung chủ yếu của việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật dân ca Bài chòi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2025 gồm: khảo sát, kiểm kê, đánh giá toàn diện thực trạng về các giá trị văn hóa truyền thống của di sản; các nghệ nhân, các diễn viên không chuyên và các câu lạc bộ đang thực hành, biểu diễn; các dụng cụ trình diễn và các lời hô hát dân ca Bài chòi. Khôi phục và kiện toàn các câu lạc bộ dân ca Bài Chòi hiện có của các xã, thị trấn. Tổ chức các cuộc thi "Liên hoan dân ca Bài chòi"; tập huấn, bồi dưỡng nghệ thuật cho các Câu lạc bộ, giáo viên thanh nhạc và những người có khả năng tiếp thu, thực hành di sản Nghệ thuật dân ca Bài Chòi. Xây dựng và thực hiện phương án đưa Nghệ thuật dân ca Bài Chòi vào trong trường học. Từng bước gắn kết Nghệ thuật dân ca Bài Chòi với hoạt động du lịch...

bai choi

Để triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, UBND huyện đã đề ra những giải pháp trọng tâm. Đó là tiến hành nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tư liệu hóa các lời hát liên quan đến loại hình hát dân ca, Nghệ thuật Bài chòi ở các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đồng thời phổ biến Nghệ thuật hát dân ca Bài chòi rộng rãi trong đời sống cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Xây dựng phương án tài chính, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy và nâng cao đời sống văn hóa cho các cộng tác viên, các CLB. Huy động nguồn lực từ công tác xã hội hóa cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước để đảm bảo việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị Di sản Nghệ thuật dân ca Bài chòi của địa phương.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người