Kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2018

Từ ngày 06-08/11/2018, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh tổ chức 04 đoàn kiểm tra, thẩm định các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018.

Đoàn kiểm tra đánh giá nội dung căn cứ theo các tiêu chuẩn Công văn số 540 ngày 29/5/2015 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Quảng Nam. Theo đó, quy định danh hiệu thôn – khối phố văn hóa gồm 5 tiêu chuẩn. Đối với xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị cũng gồm 5 tiêu chuẩn. Đối với cơ quan đạt chuẩn văn hóa, nội dung kiểm tra theo Thông tư 08 ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

VH

Đoàn kiểm tra huyện làm việc tại xã Tam Thái

Thông qua đợt kiểm tra nhằm phát huy các hoạt động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện, nhận định và đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả đạt được của từng danh hiệu văn hóa; kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những kiến nghị của cơ sở về bình xét các danh hiệu văn hoá.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người