Phát huy hiệu quả hoạt động các Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã

Tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất; đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động; từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý...thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã, thị trấn (gọi tắt là Trung tâm VH-TT cấp xã) đang từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần phục vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt, lồng ghép nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn xã hội hóa, huyện Phú Ninh đã xây dựng và thành lập 11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, tổng kinh phí đầu tư trên 69.102 triệu đồng.

Ngay từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196, UBND huyện đã trình HĐND huyện đưa cơ chế đầu tư xây dựng Trung tâm VH-TT xã vào Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bổ sung cơ chế đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng, kinh phí tổ chức hoạt động cho các Trung tâm VH-TT xã. Tổ chức nhiều cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với công tác xây dựng và tổ chức hoạt động tại các Trung tâm VH-TT xã. Cạnh đó, trong khi chờ văn bản, hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện ban hành các quyết định thành lập bộ máy hoạt động; xây dựng Quy chế mẫu; chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, tuyên truyền tại Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn; xây dựng các tiêu chí thi đua đối với các Trung tâm... Đồng thời tham mưu Huyện ủy, HĐND ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở nói chung và Trung tâm VH-TT cấp xã nói riêng. Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và xây dựng Trung tâm VH-TT cấp xã nói riêng...Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoạt động Trung tâm VH-TT cấp xã được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

1

Các hoạt động thể dục thể thao luôn được Trung tâm VH-TT cấp xã tổ chức

Đến cuối năm 2016, toàn huyện có 10/11 xã, thị trấn xây dựng, cải tạo nâng cấp Trung tâm VH-TT đảm bảo các điều kiện hoạt động, riêng thị trấn Phú Thịnh dùng chung cơ sở vật chất với Trung tâm VH-TT huyện, trong đó có 06 địa phương nâng cấp, 04 địa phương xây mới sân vận động xã. Hiện nay, các sân vận động đảm bảo thi đấu và luyện tập thể dục-thể thao, tiêu biểu như sân vận động xã Tam Phước, Tam An, Tam Lộc, Tam Đại, Tam Thái... 8 Nhà văn hóa xã xây mới, 2 trường hợp nâng cấp, trong đó có 4 địa phương hội trường nằm trong trụ sở làm việc của xã gồm: Tam Thái, Tam Lộc, Tam Vinh, Tam Đại. Về trang thiết bị, từ nguồn ngân sách các cấp hỗ trợ và đối ứng của địa phương, các Trung tâm đã mua sắm đầy đủ các thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Ngay sau khi thành lập, các Trung tâm đã nhanh chóng tham mưu UBND các xã ban hành Quy chế, xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt động; phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan, từng bước đầu tư cả về số lượng và chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức, thể hiện được ý nghĩa và tác dụng tuyên truyền; điển hình như đơn vị Tam Thái, Tam Phước, Tam Lộc, Tam An... Bình quân mỗi năm, Trung tâm VH-TT cấp xã tổ chức trên 15 đợt văn nghệ, hội thi, hội diễn. Tổ chức nhiều hoạt động thể dục – thể thao. Hiện nay, các địa phương đã ra quyết định thành lập 40 Câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể thao; một số CLB phát huy hiệu quả hoạt động: đàn hát dân ca xã Tam Phước, võ cổ truyền Tam An, Tam Dân, Tam Lãnh; dưỡng sinh xã Tam Thái, Tam Đại, Tam Dân, Tam Vinh,... Ngoài ra, Trung tâm VH-TT cấp xã cũng đã phát huy tốt vai trò là nơi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng ở cơ sở; là nơi tổ chức học tập cộng đồng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động này đã duy trì, phát triển và phát hiện các nhân tố tiêu biểu trong phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng ở địa phương.

2

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động bổ ích 

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên hiện nay, ở một số địa phương Ban chủ nhiệm các Trung tâm có sự biến động, nhất là sau bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện Luật chính quyền địa phương. Việc duy trì hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao cơ sở còn hạn chế. Việc khai thác, quản lý, sử dụng của một số đơn vị vẫn chỉ dừng lại ở hội họp chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thiết chế văn hóa cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân xã hội hóa đầu tư các hoạt động dịch vụ, thể thao, khu vui chơi cho trẻ em...gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc nghiên cứu đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với từng địa phương để thu hút đông đảo nhân dân tham gia; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, nhất là ở cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở. Ông Ninh Quang Thạnh – Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: "Phòng đã đề xuất UBND huyện nhiều mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm VH-TT cấp xã đến năm 2020, định hướng 2025, trong đó xác định nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện".

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người