Chuyển biến phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa"

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện Phú Ninh năm qua có nhiều nét chuyển biến, góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc tích cực trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Hiện nay, trên toàn địa bàn Phú Ninh có 93 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 37 cơ quan, 51 đơn vị và 5 doanh nghiệp. Thực hiện Thông tư số 08 ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; các văn bản hướng dẫn của tỉnh Quảng Nam; để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phú Ninh đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đồng thời tập trung các nguồn lực để đưa phong trào vào nề nếp. Ban chỉ đạo huyện cũng đã tham mưu Huyện ủy đưa chỉ tiêu này vào bảng chấm điểm đánh giá tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Tiến hành kiểm tra, phúc tra chấm điểm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký và đề nghị xét.

VH1

Nhiều đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, từng bước cải cách thủ tục hành chính. Qua phong trào, nhiều nội dung và hình thức thi đua đa dạng, phong phú được triển khai có hiệu quả như: xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; lao động có kỷ luật, sáng tạo; tích cực tham gia phong trào học tập. 100% cơ quan xây dựng nội quy, quy chế hoạt động. Các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... Qua kiểm tra, đánh giá năm 2017, toàn huyện có 88/93 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gần 95%; tăng 0,8% so năm 2016. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, tiêu biểu như: cơ quan Huyện ủy với phong trào xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp; đơn vị trường Mẫu giáo Anh Thơ (Tam Phước) và phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; đơn vị trường Tiểu học Nguyễn Huệ (Tam Thành) tổ chức đăng ký thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng; doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Ninh thực hiện tốt quy chế làm việc, kỷ luật lao động, phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự....

Song, bên cạnh những nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng cơ quan thực sự đạt chuẩn văn hoá theo yêu cầu mới đặt ra, còn có đơn vị chưa thực hiện triệt để. Đây đó, vẫn còn việc hút thuốc lá trong khuôn viên công sở; còn trường hợp sinh con thứ 3 trở lên...Trong quá trình triển khai, do thiếu đồng bộ nên phong trào chưa thực sự đi vào thực chất và gặp phải khó khăn, vướng mắc. Số lượng danh hiệu đạt cao nhưng chất lượng đôi lúc chưa đảm bảo, điểm sáng chưa nhiều. Một số cán bộ, công nhân viên chức, lao động có nhận thức chưa cao trong việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên... Nguyên nhân là thiếu sự quan tâm, cộng tác của các cấp, các ngành, kinh phí hoạt động của Ban điều hành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có. Đối với doanh nghiệp, tiêu chí đạt chuẩn văn hoá còn khá cao, chưa có cơ chế ràng buộc, chưa thấy được lợi ích nên ít doanh nghiệp quan tâm...

VH2

Cơ quan Huyện ủy tích cực vận động cán bộ, công chức trồng cây, tạo cảnh quan sân vườn.

Để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá của huyện Phú Ninh đi vào thực chất, đạt kết quả tốt hơn, danh hiệu bền vững hơn, Ban chỉ đạo huyện cần quan tâm công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và kịp thời tuyên dương những tập thế, cá nhân thực hiện tốt phong trào. Đối với Ban điều hành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tham mưu đưa nội dung này vào nghị quyết nhiệm kỳ hoặc nghị quyết năm, nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ, chi bộ. Hằng năm, cần xây dựng kế hoạch nâng chất, xây dựng nội dung hoạt động cụ thể, mang tính khả thi, đảm bảo được các yêu cầu và phù hợp tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban điều hành có giám sát, kiểm tra. Tham mưu nguồn kinh phí hoạt động. Tập hợp đầy đủ, sắp xếp khoa học các văn bản có liên quan đến phong trào. Cạnh đó, lồng ghép triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: cán bộ, đoàn viên người lao động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, không sinh con thứ 3, không hút thuốc nơi công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị xanh-sạch-đẹp với môi trường làm việc thoáng mát, an toàn... Gắn thực hiện phong trào với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nội dung thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn Phú Ninh đã từng bước nâng cao chất lượng, điều này tạo nên một diện mạo mới trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện nhà.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người