Tam Vinh, Lễ phát động xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/03/2011, xã Tam Vinh đã tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới. Đến dự các đ/c lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện Phú Ninh có đồng chí Trần Ngọc Ẩn – UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ; đồng chí Lê Văn Lý – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành, Đoàn thể, huyện, xã và gần 1.000 cán bộ, nhân dân ở địa phương tham dự.

Theo lộ trình đề ra, phấn đấu đến năm 2017, Tam Vinh đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Hiện nay, địa phương đã có 2 tiêu chí hoàn thành, là hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Thọ - Bí thư Đảng uỷ xã Tam Vinh đã phát biểu phát khai mạc. Với mục đích nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong cả hệ thống chính trị, phát huy trong toàn xã hội cùng tham gia ra sức xây dựng và phát triển nông thôn mới có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển toàn diện, bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn từng bước được nâng lên.

Cũng như các địa phương khác, tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Thạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, việc xây dựng nông thôn mới ở Tam Vinh phải theo hướng văn minh, giàu đẹp, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa văn tộc, hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ,đảng viên đến quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã.

Xây dựng nông thôn mới phải có sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư từ ý tưởng lập quy hoạch đến quản lý và tổ chức triển khai thực hiện, huy động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn vốn, hổ trợ vốn tín dụng và huy động sức dân trên tinh thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới. Đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã nhà, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Vinh Đỗ Tâm đã phát biểu hưởng ứng.

Cũng tại buổi lễ, UBND xã Tam Vinh đã ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới với các thôn nhằm khuyến khích mỗi đơn vị phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua sôi nổi ở từng đơn vị để phát huy tính tích cực, tạo cho đội ngũ các cán bộ, lực lượng lao động và các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế hăng hái tham gia lao động sản xuất, cần kiệm, sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách, dồn sức hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắng với việc "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khoá XIX về “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn”.

Chào mừng Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới, ngay sau buổi Lễ phát động, chính quyền và nhân dân xã Tam Vinh đã chứng kiến Lễ động thổ đường bêtông Biên Thánh và bêtông kênh mương Dương lâm N10 thuộc khu vực dồn điền đổi thửa đồng Tú Binh.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người