Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

Chiều ngày 23/3/2018, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM) huyện đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

Trong năm 2017, với sự tập trung lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là cố gắng, nổ lực của địa phương, diện mạo nông thôn tiếp tục có sự chuyển biến. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu có sự chuyển biến tích cực, được người dân đồng tình hưởng ứng... UBND huyện đã giao các địa phương tự phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2017, bình quân số tiêu chí đạt được so với Bộ tiêu chí là 17,2 tiêu chí/xã (giảm 1.8 tiêu chí/xã so với năm 2016). Qua rà soát, theo Bộ tiêu chí tại Quyết định 558, huyện có 5/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn. Đối với việc thực hiện Bộ tiêu chí "khu dân cư NTM kiểu mẫu", bình quân 10 thôn điểm đạt 3.4 tiêu chí/thôn; tăng 1.3 tiêu chí so với thời điểm xây dựng phương án. Tỷ lệ bình quân các tiêu chí đạt chuẩn là 80%/thôn, nhu cầu vốn thực hiện đạt chuẩn là 3.6 tỷ đồng/khu dân cư. Huyện Phú Ninh phấn đấu hoàn thành phê duyệt kế hoạch của 2 xã Tam Phước, Tam Thái đạt chuẩn "Xã NTM kiểu mẫu" trước ngày 10/4/2018 để báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai. Năm qua, tỉnh, trung ương bố trí 25.027 triệu đồng nguồn vốn thực hiện, đến nay đã giải ngân 19.167 triệu đồng, tỷ lệ 77%...

ntm1

Nhanh dân giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình NTM trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế: hầu hết các địa phương chậm xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí hiệu quả chưa cao, nhiều tiêu chí thiếu tính bền vững; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa được tập trung chỉ đạo, triển khai; chậm tổ chức thực hiện phương án sau khi được phê duyệt; việc huy động nguồn lực nâng chuẩn các tiêu chí mới khó khăn, quyết toán công trình hoàn thành từ nguồn vốn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 chậm, nợ xây dựng cơ bản nhiều...

ntm2

Đoàn viên thanh niên giúp dân dọn vệ sinh môi trường.

Sau ý kiến thảo luận của các thôn chọn điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đại diện lãnh đạo UBND các xã, các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đó là 10 thôn điểm hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2018; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai khu kiểu mẫu thứ 2; xây dựng kế hoạch nâng chuẩn xã NTM và hoàn thành sớm việc rà soát nợ, tập trung trả nợ. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã nhấn mạnh 7 giải pháp trọng tâm để thực hiện, trong đó đề nghị các ngành và UBND các xã rà soát tiến độ triển khai khu dân cư NTM kiểu mẫu đợt 1 để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đối với các khu thứ 2, cần họp dân bàn cụ thể chi tiết để triển khai sau khi phương án đã được phê duyệt; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành, quản lý của nhà nước và sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể một cách toàn diện, cụ thể, sát việc hơn...

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người