Tích cực xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

          ktxhThực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh, huyện Phú Ninh đang tích cực xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

         Theo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, Phú Ninh cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, dự kiến đến cuối nay huyện đạt được những kết quả nổi bật như: thu phát sinh kinh tế do huyện quản lý thu tăng trên 13%, diện tích cánh đồng có thu nhập cao (100 triệu đồng/ha) đạt trên 1.100 ha, xây dựng thành công 8/10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) xuống còn dưới 8,45%, có 60/85 thôn, trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3,7%. Như vậy, so với các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2015, phần lớn các chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch.

         Qua 5 năm 2011 - 2015, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Chỉ tiêu NQĐH XIX

ƯTH 2015

So sánh

1

Xã đạt tiêu chí nông thôn mới

5

8

Đạt

2

Tăng trưởng GDP bình quân

%

17

17,11

Đạt

3

Tốc độ tăng trưởng

 

Nông nghiệp

%

5,5

5,55

Đạt

Công nghiệp – xây dựng

%

22

26,1

Đạt

Thương mại – dịch vụ

%

20

23

Đạt

4

Lao động phi nông nghiệp

%

> 50

50,15[1]

Đạt

5

Thu nhập bình quân đầu người

Tr.đồng

22,94

26

Đạt

6

Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1

 

Mẫu giáo

%

70

91

Đạt

Tiểu học

%

100

100

Đạt

Trung học cơ sở

%

100

100

Đạt

Hoàn thành phổ cập bậc trung học

6

9

Đạt

7

Giải quyết việc làm mới hằng năm

Lao động

1.000

1.110

Đạt

Lao động qua đào tạo

%

>55

55,2[2]

Đạt

8

Trẻ em suy dinh dưỡng

%

<10

8,45[3]

Đạt

Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

 

Tiêu chí cũ

11

11

Đạt

Tiêu chí mới

6

8

Đạt

9

Hộ có 3 công trình vệ sinh

%

>90

>90

Đạt

10

Tỷ lệ hộ nghèo

%

<5

3,7[4]

Đạt

11

Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa

6

8

Đạt

12

Tỷ lệ giao quân hằng năm

%

100

100

Đạt

         Như vậy, so với các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, phần lớn các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Các chỉ tiêu chưa đạt là Trường chuẩn quốc gia mức 2 và tỷ suất sinh thô; ngoài ra tuy cơ cấu kinh tế đã có chuyển biến tích cực, thu phát sinh kinh tế có tăng trưởng nhưng cũng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Đề đảm bảo nội dung, tiến độ xây dựng kế hoạch, huyện đã ban hành Công văn số 711/UBND-TCKH ngày 07/7/2015 về việc xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và xây dựng cơ bản năm 2016. Theo đó UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến tình hình và kế hoạch nông thôn mới, thu chi ngân sách; nợ đọng và kế hoạch xây dựng cơ bản... Tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy trong thời gian tới huyện đã đề ra nhiều giải pháp để đạt được kế hoạch.

Xác định năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm, sự thành công của kế hoạch năm 2016 sẽ tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn 2016-2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Do đó, huyện Phú Ninh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2016 như: Xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế NN-CNXD, TMDV: 19,7% - 80,3%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 3,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trên 17,8%. Giá trị các ngành thương mại, dịch vụ tăng trên 21,4%. Thu phát sinh kinh tế do huyện quản lý thu phấn đấu tăng trên 14%. Giải quyết việc làm mới cho trên 1.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nâng lên trên 57,1%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 53%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 92%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 4,02%. Giảm tỷ suất sinh thô 0,25%o, tỷ lệ sinh con thứ 3+ còn dưới 13,87%. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi: thể nhẹ cân còn dưới 8,2%; thể thấp còi còn dưới 13,13%. Phấn đấu có trên 91% hộ gia đình; 75% thôn, khối phố; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

                                                                             Long An

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người