Thành lập trường THPT Võ Nguyên Gíap tại thị trấn Phú Thịnh

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND thành lập trường Trung học phổ thông (THPT) Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của trường THPT Võ Nguyên Gíap đặt tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường THPT Võ Nguyên Giáp thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Nam về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chịu sự quản lý về an ninh, trật tự của địa phương nơi trường hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo trường THPT Võ Nguyên Giáp hoạt động và ổn định, hiệu quả; ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường THPT Võ Nguyên Giáp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và các tổ chức trực thuộc theo quy định hiện hành.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người