bannergis

Đài truyền thanh Phú Ninh, 7 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây đúng 87 năm, ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam theo xu hướng Cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập, đã xuất bản số đầu tiên, khai sinh một nền báo chí mới ở nước ta: Báo chí cách mạng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 87 năm qua, các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam luôn đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, chuyển tải quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng; tham gia tập hợp, giác ngộ quần chúng, xây dựng lực lượng, tiến hành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên theo con đường XHCN. Báo chí cách mạng Việt Nam và những người làm báo cách mạng Việt Nam trước sau luôn kiên định lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cội nguồn sức mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam là sự tiếp nối và nhân lên những truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, nghìn năm văn hiến, là những con người cần cù, thông minh, nhân hậu và quả cảm, kết hợp với những giá trị tiên tiến của thời đại được biểu hiện thành giá trị đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khoá XI: Bàn nhiều vấn đề quan trọng

Sáng nay 7/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc, tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cho ý kiến về chính sách xã hội, tiền lương, đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

DSC 0190

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/5/2012 tại Hà Nội.

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh