Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

Ngày 24/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:

Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (hiện quy định xã loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân); xã loại III có 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân); phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người