Thay đổi thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại Quảng Nam

Căn cứ vào tình hình triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất tại Quảng Nam, ngày 28/6/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2085/BTTTT-CTS v/v điều chỉnh thời điển ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1961/BTTTTCTS về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh nhóm III. Theo đó, thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát sóng truyền hình tương tự đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (gồm các kênh QRT, VTV1, VTV2) là từ 24h ngày 30/6/2019.

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế tại Quảng Nam, ngày 28/6/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2085/BTTTT-CTS v/v điều chỉnh thời điển ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

+ Ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự VTV2 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ 24 giờ ngày 30/6/2019.

+ Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, QRT từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ 24 giờ ngày 15/7/2019.

Tin mới

Các tin khác