Khai giảng lớp tập huấn công tác hội năm 2013

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Chi,tổ hội, ngày 9 tháng 8 năm 2013 Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam xã Tam Thành khai giảng Lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2013 cho đội ngũ cán bộ Chi, tổ hội

taphuannd

Qua một ngày tập huấn, các đồng chí đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân cụ thể hoá những nội dung hoạt động công tác hội, công tác tuyên truyền ở chi, tổ hội, ngoài ra các đồng chí còn nghe thông tin nhanh kết quả Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VI, được Ban Thường vụ hội xã thông tin một số văn bản mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần triển khai thực hiện; được nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai Nghị quyết trung ương 6 khoá XI "Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"thông qua lớp tập huấn lần này các đồng chí còn được giao lưu, trao đổi, phổ biến cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các hoạt động tại cơ sở Chi ,tổ hội

Võ Tư - Xã Tam Thành

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người