Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 -2021)

Giải pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Thời gian qua, với chủ trương tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư của huyện, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào Phú Ninh ngày càng nhiều, thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, tập trung nhiều nhất là các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn huyện tăng, có bản lĩnh và phẩm chất đạo đức tốt, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Phú Ninh ngày càng giàu đẹp.

cd1

Phát triển Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp

Hiện nay, toàn huyện có 74 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 4.406 đoàn viên. Trong 05 năm qua, trên cơ sở Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở", các cấp công đoàn trong huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt, chặt chẽ theo từng loại hình, đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống tổ chức công đoàn toàn huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS hiện nay nhìn chung đã cơ bản đáp ứng được việc tập hợp CNVCLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động của CĐCS, từng bước thích ứng với những chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ CĐCS được củng cố ổn định, đa số có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, được đoàn viên tín nhiệm. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò, trách nhiệm đại diện cho tập thể lao động, vì lợi ích của người lao động. Đáng chú ý là hoạt động CĐCS trong doanh nghiệp những năm qua với sự hướng dẫn, hỗ trợ của công đoàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, tổ chức thương lượng và ký được thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi cho người lao động; chủ động tổ chức đối thoại và duy trì chế độ làm việc định kỳ giữa BCH công đoàn với ban giám đốc để phản ánh kịp thời những kiến nghị của công nhân lao động, nên đã kịp thời phòng ngừa giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động... Từ đó, người lao động yên tâm công tác và gắn bó với tổ chức công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng được chú trọng, trong 5 năm qua đã phát triển mới 1.550 đoàn viên, thành lập mới 5 CĐCS doanh nghiệp.

cd2

LĐLĐ huyện quan tâm đến đời sống của người lao động tại doanh nghiệp

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động một số vấn đề đang tồn tại và nảy sinh làm ảnh hưởng tới hoạt động của công đoàn cơ sở nói riêng và ảnh hưởng tới hoạt động toàn hệ thống công đoàn nói chung. Những bất cập đó là:

Bất cập trong đội ngũ cán bộ công đoàn: Cán bộ là gốc của phong trào, là động lực, là đầu tầu kéo toàn bộ hoạt động của công đoàn cơ sở nhưng hiện nay cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, giữ cương vị quản lý các bộ phận tại cơ sở nên rất bận công việc chuyên môn, ít có thời gian chăm lo tới công việc công đoàn. Tình trạng thay đổi cán bộ chủ chốt cũng thường xuyên diễn ra, nhất là tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Bất cập trong hoạt động của Ban chấp hành: Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo của công đoàn cơ sở nhưng ít được chú ý trong tổ chức hoạt động. Nhiều Ban chấp hành phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên không rõ ràng, chồng chéo. Các uỷ viên Ban chấp hành chưa tính tích cực trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong phối hợp cộng tác. Khi khuyết uỷ viên, ban chấp hành chưa kịp thời bổ sung thay thế đáp ứng yêu cầu công việc.

Bất cập trong công tác tài chính và điều kiện làm việc: Tài chính công đoàn gồm tiền do người sử dụng lao động chuyển cho công đoàn theo quy định của chính phủ và tiền đoàn phí của đoàn viên.

Người sử dụng lao động tại nhiều doanh nghiệp chưa chuyển hoặc chưa kịp thời, chuyển đủ theo quy định cho công đoàn cơ sở để thực hiện nhiệm vụ. Một số doanh nghiệp chưa chuyển tiền cho cơ sở lại tìm cách chi phối các mục chi của công đoàn như: yêu cầu chi vào ngày lễ, tết, tổ chức bốc thăm trúng thưởng...Có rất ít công đoàn cơ sở dành chi việc tuyên truyền cho đoàn viên. Nếu có thì tỷ lệ kinh phí cho mục này rất thấp.

Các phương tiện điều kiện cho công đoàn cơ sở hầu như không có như: Không dành phòng làm việc, không trang bị điện thoại, tủ đựng hồ sơ... cho công đoàn nên Ban chấp hành công đoàn cơ sở không có điều kiện đón tiếp đoàn viên và công nhân lao động đến phản ánh tâm tư nguyện vọng. Kể cả giấy khen, Bằng khen của công đoàn cơ sở không có chỗ treo.

Bất cập trong công tác tuyên giáo: Công tác tuyên giáo ở công đoàn cơ sở nặng về tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, tham quan du lịch, ít chú ý tới tuyên truyền pháp luật, kiến thức văn hoá, các hiểu biết về tổ chức công đoàn cho đoàn viên, quyền và trách nhiệm... Từ đó cũng dễ nhận thấy đoàn viện nặng về đòi hỏi quyền lợi, ít chú ý trách nhiệm, chưa ý thức được sự đoàn kết thống nhất để tạo nên sức mạnh.

Để CĐCS thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, CNVCLĐ trong thời gian đến, cần chú ý một số giải pháp sau:

- Một là, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong các cấp công đoàn Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, xác định xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của từng cấp Công đoàn.

- Hai là, các cấp công đoàn cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, Quy chế hoạt động và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phân công nhiệm vụ cho tất cả các ủy viên BCH một cách rõ ràng để gắn kết trách nhiệm, hoạt động đem lại hiệu quả cao.

- Ba là, hoạt động của CĐCS phải hướng đến việc chăm lo, giải quyết tốt quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công đoàn hoạt động ngày càng có hiệu quả trong điều kiện mới. Phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" động viên cán bộ, đoàn viên, CNLĐ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ công đoàn đề ra.

- Bốn là, thường xuyên củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có phẩm chất chính trị, có uy tín cao, đạo đức tốt, có năng lực và tâm huyết vì phong trào CNVCLĐ; có bản lĩnh trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

- Năm là, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các CĐCS đẩy mạnh các hoạt động tăng nguồn thu bổ sung kinh phí hoạt động tại CĐCS.

- Sáu là, quản lý chặt chẽ, thực hiện chi đúng nội dung, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí công đoàn đảm bảo nguyên tắc và quy định của Tổng Liên đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về quản lý, sử dung tài chính CĐCS, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài sản và tài chính công đoàn.

- Bảy là, chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để không ngừng thúc đẩy phong trào CNVCLĐ, có như vậy thì hoạt động công đoàn ngày càng ổn định và phát triển.

Thu Thuỷ

Tin mới

Các tin khác