Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2020

Từ ngày 25/9-07/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2020 cho 433 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết các khu dân cư trên địa bàn huyện. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị tập huấn chia 05 cụm, tổ chức tại Nhà văn hóa các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện truyền đạt nội dung gồm các chuyên đề: Thông báo kết quả Đại hội. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Triển khai một số nội dung theo tinh thần Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Triển khai Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT, ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Một số nội dung trong công tác phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với vai trò của Mặt trận cơ sở, của khu dân cư, tổ đoàn kết. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổ Đoàn kết ở khu dân cư. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hòm thư góp ý tại cơ sở.

mt

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các vị đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tế, kiến nghị đề xuất; giải đáp các thắc mắc về những khó khăn, vướng mắc khi tham gia công tác Mặt trận ở cơ sở.

Qua Hội nghị tập huấn lần này giúp các cán bộ Mặt trận cơ sở nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam; từ đó vận dụng vào thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.

Võ Phượng

Tin mới

Các tin khác