Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2018)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định: "Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".

Đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành và củng cố qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Trải qua 88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng chính sách pháp luật; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

MATTRAN

Mặt trận các cấp tích  cực vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hưởng ứng Chương trình hành động và các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Ninh đã có những đóng chung vào sự phát triển của huyện nhà. Bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vân động, các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...Với phương châm "Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân", đến nay các cuộc vận động, các phong trào trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Mặt trận tuyên truyền đến cơ sở, vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất, hàng vạn cây cối, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, khối phố. Cùng với đó, vận động nhân dân bê tông hóa giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, lắp đặt trên 30 km điện chiếu sáng đường quê, chỉnh trang nhà vườn tạo cảnh quang môi trường thông thoáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn phương thức canh tác, chuyển đổi mùa vụ... góp phần thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới. Đối với việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khối phố mới, Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở, các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, ốm đau, bệnh tật. Thông qua "Quỹ vì người nghèo", "Quỹ cứu trợ", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" hằng năm đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 100 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho hàng trăm hộ nghèo có điều kiện sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, góp phần làm cho tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay còn dưới 2,82%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,5 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa tinh thần được nhân dân tích cực hưởng ứng; nhất là trong việc thực hiện lối sống mới, nếp sống mới trong từng khu dân cư, gia đình, tộc họ... Những kết quả trên đã góp phần làm cho đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng củng cố, mở rộng; đồng bào lương-giáo đoàn kết gắn bó; tình làng, nghĩa xóm được phát huy.

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu","Khối phố văn hóa, văn minh đô thị"... Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm tập trung thực hiện đạt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng "Quỹ vì người nghèo" và các chương trình phối hợp, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu phố mới kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội. Phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp với chính quyền đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giát sát và hưởng lợi". Phát huy vai trò chủ thể của từng hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", xây dựng khu dân cư sáng- xanh-sạch- đẹp, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và huyện Phú Ninh, chúng ta càng nhận thức sâu sắc và khẳng định vị trí vai trò của MTTQVN trong tiến trình xây dựng đất nước, càng thấm nhuần lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: "Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng...Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam".

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người