Tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 217,218

Sáng ngày 26/7/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ chính trị. Tham dự có lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã thị trấn và ban tư vấn Ủy ban mặt trận huyện.

image002 copy copy copy copy copy

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị.

Sau khi có quyết định của Bộ chính trị, hướng dẫn số 30 ngày 10/2/2014 của Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tổ chức trên 315 cuộc giám sát, 22 hội nghị phản biện vào các dự thảo Nghị quyết HĐND về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện; tổ chức trên 30 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đảng, góp ý xây dựng chính quyền. Từ đó đã đề xuất để cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chuyên môn giải quyết được nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực nhằm tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng thời cũng trao đổi những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hỗ trợ phối hợp của chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại quyết định 217, 218 chưa thường xuyên, chưa phát huy hiệu quả quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam nhiều nơi còn lúng túng, chưa lựa chọn nội dung phù hợp; phản biện xã hội còn rất ít, một số nơi làm hình thức, thụ động, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; kỹ năng, năng lực, trình độ cán bộ còn hạn chế. Phương pháp giám sát chưa đa dạng; việc tiếp thu, xử lý các tồn tại sau giám sát, phản biện chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chưa tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng lãnh đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp nãy sinh. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân chưa nhiều; công tác phối hợp đối thoại chưa chặt chẽ, nội dung còn chung chung, chủ yếu là giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cá nhân. Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp trong triển khai và thực hiện các chương trình phối hợp còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Hoạt động giám sát của tổ chức chính trị-xã hội còn bị động, lúng túng, chưa có sự phối hợp hướng dẫn cụ thể từ cấp trên. Một số đoàn thể chưa phân biệt rõ về giám sát theo tinh thần QĐ 217-QĐ/BCT với hoạt động giám sát thường xuyên của ngành. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy, hiệu quả thấp...

Tại đây, các đại biểu cũng đã được nghe một số địa phương làm tốt chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các nội dung theo Quyết định 217,218 và đề xuất giải pháp để góp phần thực hiện các nhiệm vụ trên tốt hơn trong thời gian đến.

image004 copy copy

Ông Nguyễn Phi Hùng,Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại diễn đàn tọa đàm, ông Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân huyện và ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đã được trong thời gian và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt phổ biến nội dung Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân, để thống nhất thực hiện. Cấp ủy, chính quyền cần tạo mọi điều kiện để mặt trận thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Căn cứ Nghị quyết, chương trình trọng tâm hằng năm của cấp ủy, MTTQ các cấp cần cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng Đảng vào chương trình phối hợp, thống nhất hành động để có sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ, các tổ chức thành viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện thường xuyên, đột xuất, định kỳ phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Hằng năm Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, đối thoại, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp. Phát huy các hình thức giám sát nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Động viên nhân dân giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, chế độ hỗ trợ; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...


Tin mới

Các tin khác