THÁNG CÔNG NHÂN GẮN VỚI XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỮNG MẠNH

Năm 2018, năm thứ 7 triển khai thực hiện kết luận số 77 của Ban Bí thư TW Đảng về "Tháng công nhân", cùng với thực hiện Nghị quyết 20 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Đây là Nghị quyết chuyên đề về giai cấp công nhân, điều đó Đảng ta khẳng định rõ vai trò to lớn, sứ mệnh lịch sử quan trọng của giai cấp công nhân, là giai cấp lãnh đạo đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ mà giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng.

Triển khai thực hiện "Tháng công nhân" gắn với xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của TW Đảng. Đồng thời chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện tổ chức cho CNVCLĐ nghiên cứu, học tập nội dung của Nghị quyết, xây dựng và cụ thể hoá Chương trình hành động thực hiện. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình hành động của mình. Đến nay, sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được những kết quả nhất định.

cn1

Phát động tháng công nhân năm 2018

Triển khai thực hiện "Tháng công nhân" gắn với xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn các cấp đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện hằng năm. Triển khai có hiệu quả về tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn cho CNLĐ, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tổ chức nhiều cuộc Hội thảo, tập huấn cho hàng trăm cán bộ công đoàn cơ sở, cấp phát sổ tay pháp luật phát cho CNLĐ. Đặc biệt thực hiện việc đăng ký và làm theo của CNVCLĐ huyện về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện sâu rộng.

cn2

Tuyên truyền Luật BHXH cho Công nhân tại Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam

cn3

Tổ chức Công đoàn thường xuyên quan tâm NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, mà nòng cốt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần vào việc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ, cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đảng trong công nhân lao động được tập trung chỉ đạo. Một số doanh nghiệp đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; trong đó đã chú trọng đến công nhân lao động trẻ, nữ, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Kết quả triển khai thực hiện "Tháng công nhân" gắn với xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, nhưng vẫn còn bộc lộ hạn chế cần phải khắc phục: Việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động như: tiền lương, thu nhập, thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhà trẻ, đời sống văn hóa tinh thần... chưa có chuyển biến rõ nét; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động chưa thực sự được đầu tư đúng mức; công tác triển khai học tập Nghị quyết cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được còn rất hạn chế.

Năm 2018, huyện Phú Ninh tiếp tục triển khai thực hiện "Tháng công nhân" gắn với xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Trước mắt, chú trọng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của giai cấp công nhân; chăm lo công tác thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp để phát triển đảng viên, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân lao động để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH.

Thu Thủy- LĐLĐ huyện

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người