Khảo sát xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" tại các xã, thị trấn

Từ ngày 22-28/5/2015, Ban chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" huyện Phú Ninh thành lập 02 Tổ khảo sát về việc xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung khảo sát gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo". Số lượng mô hình đăng ký, nội dung nhiệm vụ xây dựng mô hình trên các lĩnh vực công tác. Thực trạng công tác triển khai thực hiện xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" tại địa phương... Ngoài kiểm tra hồ sơ, số sách văn bản, các Tổ đã kiểm tra thực tế 01 số mô hình tại các địa phương... Qua đợt khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những kết quả làm được, những hạn chế khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó có biện pháp tập trung khắc phục, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

tamphuoc

Mô hình Cải tạo vườn tạp và xây dựng vườn điểm ở Tam Phước.

Năm 2014 vừa qua, huyện Phú Ninh đã coi trọng thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với tiếp tục đầy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Huyện ủy đã đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đối với phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo". Mục tiêu năm 2015, định hướng đến năm 2020, Huyện ủy chỉ đạo mỗi xã, thị trấn hằng năm xây dựng đạt ít nhất 03 mô hình điển hình "dân vận khéo"; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng ít nhất 01 mô hình điển hình "dân vận khéo". Đối với các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành ở các xã, từng tiêu chí phải tiếp tục có mô hình điển hình "dân vận khéo" để nâng chất lượng và đảm bảo tính bền vững của tiêu chí. Hằng năm có 100% mô hình được khảo sát, đánh giá, ít nhất 80% trở lên được công nhận mô hình điển hình "dân vận khéo".

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác