HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh luôn chú trọng phát huy vai trò phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp cũng như các tổ chính trị -xã hội trên địa bàn huyện. Trên cơ sở phát huy dân chủ, quyền bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho mỗi bên chủ động thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm của mình theo quy định của Pháp luật, đồng thời giúp mỗi bên nâng cao hơn nữa về nhận thức, đổi mới nội dung phương thức làm việc và hiệu quả công tác trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp.

image002 copy copy copy copy copy

Quang cảnh hội nghị đánh giá qui chế phối hợp

Hằng năm, thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tốt với chính quyền chăm lo đời sống nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực như: hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, trao phương tiện sinh kế; hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo... góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp giải quyết việc xây dựng, trùng tu, nâng cấp các cơ sở, thờ tự, tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tôn giáo trong các ngày lễ trọng. Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hành đạo đúng với phương châm "Tốt đời, đẹp đạo". Đồng thời, được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức gặp mặt chức sắc các tôn giáo; đi thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tam Lãnh... qua đó trao đổi, bàn bạc đánh giá việc thực hiện và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động vì mục tiêu chung.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri thường trực HĐND, UBND huyện đều cử cán bộ lãnh đạo đơn vị mình và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện tham dự, có giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Do đó, đã được đông đảo cử tri hoan nghênh, tạo lòng tin của cử tri và nhân dân với Đảng và Chính quyền các cấp.

Công tác tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết tăng lên so với trước, đáp ứng phần lớn những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng người dân lợi dụng dân chủ trong tiếp xúc để thực hiện khiếu nại, tố cáo cá nhân.

Nét mới trong công tác phối hợp triển thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giữa Ủy ban mặt trận và các tổ chức thành viên được triển khai thực hiện đồng bộ, có chương trình hiệp thương phân công cụ thể; ngoài các mô hình khu dân cư "05 đoàn kết, 03 trong sạch", "Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường", "Ánh sáng phòng gian", "Sáng-xanh-sạch-đẹp", "Tiếng kẻng an ninh", "Thu gom rác thải bảo vệ thực vật trên đồng ruộng" được tiếp tục nhân rộng thì nhiều mô hình mới cũng được hình thành và tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện như mô hình: "3 không" trong đám tang của Ủy ban MTTQ Việt Nam "Không khói thuốc; không cử nhạc trước 5h00 và sau 22h00; không rãi vàng mã, áo giấy, các loại tiền trên đường đi đưa tang"; mô hình "Tổ liên kết trong chăn nuôi" của Hội Nông dân; mô hình "Tủ thuốc Y tế gia đình", "Những bông hoa đời thường", "Túi rác tiết kiệm", mô hình " trồng hoa, cây cảnh thay cỏ dại"của Hội Liên hiệp phụ nữ. Phong trào "chung tay giúp đỡ hộ nghèo" cũng được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 610 hộ, tỷ lệ 2,81%; 542 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,49%.

Công tác phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện đã chỉ rõ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế... để từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các cấp có giải pháp chỉ đạo sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Có thể nói,hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; các tổ chức thành viên luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện Quy chế phối hợp còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao, nhất là giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy đã có nhiều cố gắng để đổi mới, nhằm phát huy hiệu quả một cách thực chất việc tham gia xây dựng chính quyền của nhân dân, nhưng nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia còn thấp; Một số nội dung qua giám sát, kiến nghị nhưng UBND và các ngành cùng cấp xử lý còn chậm. Sự phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa đồng bộ, hiệu quả, việc thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân còn thực hiện riêng lẻ. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá cụ thể hiệu quả của từng mô hình tự quản trên đại bàn.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian đến, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận, đoàn thể trong xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm và chất lượng hơn.

Hai là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện cho Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên. Chú trong xây dựng báo cáo giám sát có chất lượng, đưa ra những kiến nghị phù hợp. Phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, thị trấn.

Ba là, Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thực hiện các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bốn là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng chương trình phối hợp, đẩy mạnh thực hiện đề án Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam" trên địa bàn huyện. Hướng dẫn mặt trận cơ sở xây dựng và mở chuyên mục "Đại đoàn kết" phát trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn.

Năm là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị chuyên đề đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản" để từ đó phát huy những cách làm hay, hiệu quả.

Bích Phượng

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người