91 mùa xuân của Đảng đồng hành cùng dân tộc

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc ta lại hân hoan đón mừng năm mới và chào mừng một sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2). Xuân này là mùa Xuân thứ 91 của Đảng quang vinh, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta, một đảng khoa học và cách mạng, Đảng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ngay từ khi mới ra đời, năm 1930-1931, Đảng lãnh đạo Nhân dân làm nên một cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đây cũng là thử thách ác liệt đầu tiên của Đảng. 15 năm sau ngày ra đời với 5 ngàn đảng viên, Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, làm nên một Điện Biên "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", xóa bỏ chế độ thực dân cũ thống trị đất nước ta suốt hơn 80 năm. Với đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, những thành tựu của công cuộc đổi mới từ Ðại hội VI là một công trình sáng tạo lớn. Sau hơn 30 năm, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt đất nước thay đổi cơ bản và toàn diện, vượt qua bao vây, cấm vận, tranh thủ thời cơ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

image001 copy

Đại hội VI (từ ngày 15 đến 18/12/1986 ) - đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Ảnh tư liệu

Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua quá trình ra đời, xây dựng, phát triển trưởng thành, đảm đương vai trò tổ chức lãnh đạo cách mạng suốt 91 năm qua. Có thể thấy rõ quá trình ấy với 4 chặng đường tiếp nối liên tục.

Chặng đường 15 năm (1930-1945): Lãnh đạo cách mạng thành công

Đảng ra đời và xây dựng hệ thống tổ chức, tập hợp và lãnh đạo các giai cấp và tầng lớp yêu nước, tạo thành sức mạnh toàn dân tộc chống thực dân, đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai; ra sức đấu tranh và chuẩn bị mọi mặt, để khi có thời cơ đã phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến trường kỳ (1945-1975)

Trong 30 năm trời liên tục (từ 1945-1975), Đảng tổ chức, lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến trường kỳ với quyết tâm sắt đá "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" và mục tiêu chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân ta giành những thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", viết tiếp "những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc", làm nên"sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc".

Đảng đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại để chấm dứt sự thống trị của thực dân hơn 100 năm và đánh đuổi một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Khôi phục kinh tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc (1975-1986)

Trong 10 năm (1975-1986), trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thậm chí có lúc ở tình trạng hiểm nghèo, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến đấu chống xâm lược ở hai đầu biên giới, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước vừa đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, vừa tìm tòi, tháo gỡ khó khăn, khắc phục trì trệ, khủng hoảng kinh tế-xã hội, từng bước hoạch định đường lối đổi mới.

Đổi mới

Những năm từ 1986 đến nay, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới lâm vào thoái trào, chủ nghĩa xã hội kiểu mô hình sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối Đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó đất nước không những vượt qua khủng hoảng kinh tế, mà còn trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh đất nước không ngừng được tăng cường toàn diện, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày một nâng cao.

Tuổi 91 của một đảng cộng sản có số lượng đảng viên sau 12 kỳ Đại hội tăng gấp 9.000 lần (Đại hội I năm 1935 có 500 đảng viên, Đại hội XII năm 2016 có 4,5 triệu đảng viên và tính đến ngày 31/12/2019, toàn Đảng có hơn 5,1 triệu đảng viên, tăng gần 523.000 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ), cầm quyền ở một quốc gia có dân số tăng gấp 5 lần (đầu thế kỷ XX là 20 triệu dân, đầu thế kỷ XXI là gần 100 triệu dân); lại là quốc gia đa văn hóa dân tộc (54 dân tộc) đa tôn giáo (16 tôn giáo được công nhận) - điều không phải phổ biến, thậm chí rất khó thấy trong khu vực và thế giới ngày nay.

Tuổi 91, Đảng Cộng sản Việt Nam có dày dạn kinh nghiệm và bài học lịch sử. Tuổi 91, Đảng cộng sản Việt Nam định hình được nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, làm cơ sở cho quá trình phát huy, phát triển những giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí để xây dựng, phát triển; đoàn kết quốc tế trong sáng vì lý tưởng và mục tiêu cao cả.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, gắn bó lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện hiệu quả đường lối cách mạng đúng đắn.

Tuổi 91, Đảng Cộng sản Việt Nam có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với công lao to lớn trong việc sáng lập và tổ chức, rèn luyện, trực tiếp lãnh đạo để trở thành đảng cầm quyền. Người để lại cho Đảng những kinh nghiệm quý báu, bài học sâu sắc về tổ chức lãnh đạo cách mạng trong thời chiến và thời bình, lúc đất nước lâm nguy hay trong tình huống khó khăn hiểm nghèo. Người cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ và nêu gương của Đảng trong tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên "thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư... xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Trong bối cảnh thế giới ngày nay có hàng ngàn đảng phái chính trị đã và đang tồn tại, phát triển và diệt vong, vẫn có hàng trăm đảng cộng sản, đảng công nhân, đảng lao động, đảng xã hội hoạt động sôi nổi... Chứng tỏ những thực thể chủ nghĩa cộng sản không thể phủ nhận và không thế lực thù địch nào có thể đẩy trở lại như một "bóng ma" hồi thế kỷ XIX được nữa, trong đó tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời và trở thành đảng cầm quyền là đòi hỏi của lịch sử, là tất yếu của lịch sử.

Chúng ta tự hào với Đảng Cộng sản Việt Nam 91 năm qua đã đồng hành cùng dân tộc, làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà không lực lượng nào thay thế được. Xuân Tân Sửu đang về, một lần nữa "Đảng đã cho ta một mùa xuân và ước vọng", chúng ta có thêm một mùa Xuân nhiều hoa thơm, trái ngọt và có quyền ước vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc Việt Nam.

BBT (tổng hợp)

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người