Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Quảng Nam đã tập trung, tích cực thực hiện mục tiêu kép, đẩy mạnh sản xuất phục hồi nền kinh tế; tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống của nhân dân; phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đang hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà, đó là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 11/10 đến 13/10/ 2020. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội 446 đại biểu, bao gồm: 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036 đảng viên, 96 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII thực hiện 04 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn lại năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình trong nước và tỉnh ta đan xen thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên hơn, gây hậu quả nặng nề về kinh tế, xã hội, nhất là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9,53%/năm(1). Quy mô kinh tế 109.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 72,4 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 4,3%/năm, thu nội địa tăng bình quân 9%(2). Từ năm 2017, Quảng Nam tự cân đối ngân sách, có điều tiết về ngân sách Trung ương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Dự kiến đến cuối năm 2020, có ít nhất 119 xã/201 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 59,2%, vượt 9,2% so với Nghị quyết đề ra; có 26 xã được công nhận đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao", 9 xã được công nhận đạt chuẩn "Xã nông thôn mới kiểu mẫu"; 05/18 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(3). Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020". Công tác giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,90% năm 2015 (tính theo tiêu chí mới) còn 5,37%(4) vào cuối năm 2020 (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 1,81%), bình quân giảm 1,51%/năm; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư...

Văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được củng cố. Đến nay, có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra sát với thực tiễn và hiệu qua. Đây là động lực quan trọng để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 . Và mục tiêu tổng quát phấn đấu thực hiện của giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030 sẽ được Đại hội Đảng bộ lần này thảo luận quyết định, đó là: Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

Thực hiện mục tiêu đó trong điều kiện dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biễn phức tạp, tình hình trong nước và tỉnh ta có những khó khăn, thách thức mới, nhất là hệ lụy của đại dịch Covid-19, vì vậy đòi hỏi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tập trung trí tuệ đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế, hiệu quả mới có thể tạo ra những chuyển biến tích cực trong điều kiện, bối cảnh mới, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII với tình cảm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng vào trí tuệ, trách nhiệm của 350 đại biểu đại diện cho gần 70 ngàn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội lần này.

Tin tưởng rằng với phương châm Đại hội: ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN, chắc chắn Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ thành công tốt đẹp./.

______________________

(1): Giai đoạn 2016 - 2019, GRDP tăng bình quân là 10,7%/năm (cao hơn so với Nghị quyết Đại hội XXI đề ra 10 - 10,5%); t

(2): Giai đoạn 2016 - 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 102.818 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 80.617 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 22.200 tỷ đồng.

(3): Gồm: Phú Ninh, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Duy Xuyên.

(4): Giảm 28.867 hộ nghèo, trong đó: Khu vực đồng bằng giảm 3,94% (0,79%/năm), tương ứng giảm 12.381 hộ (2.476 hộ/năm); khu vực miền núi giảm 23,14% (4,63%/năm), tương ứng giảm 16.486 hộ (3.297 hộ/năm).

An Phước(Theo: quangnam.dcs.vn)

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người