Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội, ngày 01/10/2020, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 5717/UBND-KVGX yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung, cụ thể:

UBND tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai thực các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5402/UBND-QTTV ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Rà soát, tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo như cờ, phướn, băng rôn, pa nô, các bảng quảng cáo... đã hết thời hạn thực hiện, có nội dung không phù hợp với nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng; các cờ phướng, băng rôn, pa nô... đã cũ, rách, ngã, đổ gây ảnh hưởng mỹ quan. Khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị thay mới nội dung trên các phương tiện tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng cấp xã, Đại hội Đảng bộ cấp huyện sang nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cương quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo, tuyên truyền...

dh 2020

Pano tuyên tuyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội

Thời gian hoàn thành công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội trước ngày 03/10/2020. UBND tỉnh đề nghị thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành triển khai thực hiện tuyên 2 truyền cổ động trực quan trên các pa nô dọc tuyến Quốc lộ 1A, bao gồm trưng dụng pa nô quảng cáo thương mại của các doanh nghiệp hiện đang bỏ trống nội dung quảng cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ việc trưng dụng pa nô của các doanh nghiệp theo đề xuất của các địa phương. Đồng thời thông báo cho toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các khu dân cư trên địa bàn trang trí và thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền, hoàn thành trước ngày 05/10/2020. Thông báo cho toàn thể Nhân dân treo Cờ Tổ quốc từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người