Phú Ninh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Phú Ninh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm 11 đảng bộ xã, thị trấn; 05 Đảng bộ lực lượng vũ trang, Y tế, Trường THPT; 40 chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn huyện được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Trong tháng 3/2020, Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo Đảng bộ xã Tam Thái tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã, thị trấn. Huyện Phú Ninh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào các ngày 21, 22 và 23/7/2020.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/HU, ngày 12/9/2019 về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành nhiều văn bản và tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tính đến ngày 30/6/2020, 56/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội. Việc tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Các văn kiện trình Đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được các cấp ủy ở cơ sở chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục đảm bảo theo đề cương hướng dẫn. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy tiến hành việc bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt đảm bảo theo quy định tại Quy chế bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và đảm bảo về số lượng, cơ cấu và nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất. Huyện ủy Phú Ninh đã hoàn thành việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh chủ chốt đối với 55/56 đơn vị (trừ chi bộ Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 03 nội dung). Thành công của Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức tốt Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG 6289

Công tác tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, BCH Đảng bộ huyện đã biểu quyết chốt số lượng 247 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Huyện đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ huyện gồm 43 đồng chí (tái cử 27 đồng chí, giới thiệu mới 16 đồng chí); BTV Huyện ủy gồm 13 đồng chí, tái cử 8 đồng chí, giới thiệu mới 5 đồng chí; giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được BTV Huyện ủy thực hiện chu đáo qua các khâu, các bước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Dự thảo văn kiện Đại hội xác định mục tiêu xây dựng đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện và bền vững. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có tính kết nối; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả; phát triển kinh tế toàn diện trong đó ưu tiên phát triển thương mại- dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ thể của Nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và tham gia của các tổ chức kinh tế - xã hội quyết tâm xây dựng huyện, xã Nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng kiểu mẫu. Tập trung đầu tư đồng bộ, xây dựng thị trấn Phú Thịnh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu hình thành đô thị loại V ở trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn...

Huyện cũng đã lựa chọn các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng được các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh. Huyện ủy chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ Đại hội tiến hành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ; chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau Đại hội nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ huyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ bước đầu, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người