Tập trung cho Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được tăng tốc; tất cả các bước triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, kế hoạch và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

Tam Thái là địa phương được huyện chọn làm Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo cho Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội. Công tác tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn. Nội dung được chuẩn bị khá chu đáo, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Từ thành công trong việc chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi, đảng bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong rất nhiều nội dung được đề cập, đã tập trung nhấn mạnh: các cấp ủy đảng cần xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo đại hội, nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị phải chú trọng xây dựng đề cương chi tiết, trong quá trình triển khai thu thập số liệu phải bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát đúng quá trình thực hiện; trong việc đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ đến phải nắm chắc dự báo tình hình trong thời gian đến, bám sát chủ trương, định hướng của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để đảm bảo tính khả thi. Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cần tiến hành song song với Báo cáo chính trị. Quá trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội phải chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình và quy định của cấp trên; cần tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm những đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự được giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới đảm bảo theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong toàn đảng bộ và nhân dân; tập trung quyết liệt để hoàn thành các công trình để gắn biển chào mừng và khởi công các công trình mới...

Những kinh nghiệm mang tính thực tế nói trên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; là cơ sở để các chi, đảng bộ vận dụng trong quá trình tổ đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 977-TB/HU về thời gian tổ chức đại hội và phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên dự theo dõi, chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, từ ngày 26/5 đến ngày 12/6: 10/10 Đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, 02 Đảng bộ xã Tam Dân và Tam Đàn là những đơn vị có thời gian tổ chức đại hội đầu tiên đối với Đảng bộ cấp xã (02 ngày 26-27/5/2020). Nhằm chào mừng sự kiện này, có 7 địa phương đã hoàn thành công trình lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015, xem đây là công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ, gồm: Tam Thái, Tam Đại, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thành, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh. Riêng Tam Lãnh đã in ấn, phát hành trong tháng 01/2019, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2).

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Nhiều địa phương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với 5 Đảng bộ khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang: từ ngày 27/5- 10/6: 5/5 Đảng bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng cấp mình. Đối với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy: từ ngày 18/5 đến 9/6: 40/40 chi bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở. Để lập thành tích chào mừng sự kiện này, nhiều Đảng bộ, chi bộ đã tăng tốc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành đạt và vượt mức đề ra.

Tính đến thời điểm ngày 01/6/2020, đã có 42/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Phú Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Phần lớn, các chi, đảng bộ chuẩn bị tốt nội dung; việc bầu cử cấp ủy, chi ủy viên, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện được thực hiện đúng theo quy chế bầu cử, Điều lệ Đảng; cơ bản đảm bảo theo cơ cấu đề án nhân sự. Có được kết quả nêu trên, là nhờ sự tập trung quyết liệt của Ban Thường vụ, cấp ủy trong công tác nhân sự, công tác hướng dẫn bầu cử. Việc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề cơ bản góp phần tạo nên thành công chung Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng tốc chuẩn bị nội dung, điều kiện cần và đủ

Việc chuẩn bị văn kiện được tập trung, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy (03 lần), trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (02 lần); tổ chức lấy ý kiến trong các cơ quan tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, cán bộ hưu trí; hiện đang trong quá trình tổng hợp các ý kiến góp ý đối với văn kiện. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đã được thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy (3 lần). Tiếp đó, đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội; theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt huyện; đã củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đang tập trung củng cố, kiện toàn bổ sung trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; HĐND, UBND huyện 2016-2021, 2021-2026 và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, 2020- 2025 đối với các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy

Đối với việc xây dựng các Đề án trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: đã xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021- 2026 và thực hiện đảm bảo quy trình 5 bước về nhân sự cấp ủy tái cử, nhân sự lần đầu tham gia trình Đại hội theo quy định; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã tiến hành phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 280 đại biểu.

image003 copy copy copy copy

Công tác tuyên truyền Đại hội được tập trung triển khai

Công tác tuyên truyền Đại hội được huyện tập trung chỉ đạo; đây là đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền. Chuyên mục Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trên sóng Đài và Cổng thông tin điện tử huyện tập trung truyên tuyền; những phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm hay, hiệu quả; tuyên truyền các nội dung trọng tâm của các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện; thành tựu kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Phú Ninh sau 15 năm thành lập huyện... Cũng trong thời gian này, huyện đang phấn đấu hoàn thành in ấn, xuất bản 02 tập sách "Phú Ninh- Đất học", "Phú Ninh- Những tập thể, cá nhân Anh hùng" nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại, huyện đang tập trung, tăng tốc cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; mọi công việc đang hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo theo quy định, văn bản chỉ đạo Đại hội, Điều lệ Đảng.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người