ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2020)

I- SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ NINH

1- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, triều Nguyễn từng bước đầu hàng và dâng nước ta cho thực dân Pháp. Trong bối cảnh đất nước bị rơi vào ách nô lệ đã liên tục bùng nổ các cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc, tiêu biểu như: phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế, phong trào Đông Du, Duy Tân, khởi nghĩa Yên Bái... nhưng tất cả đều bị dìm trong biển máu. Giữa lúc đất nước đứng trước khủng khoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời vẫn tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 5 tháng 6 năm 1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và phát hiện ra chân lý: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở thuộc địa. Năm 1919, Người trở lại Pháp, đến Pari và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Véc-xây. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin, chính luận cương này làm cho Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Tại Đại hội Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc thành lập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập) và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước chuyển biến quyết định trong tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh: cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác- Lênin.

Người đã viết nhiều bài báo, nhiều bài tham luận tại các đại hội, hội nghị quốc tế, viết tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" và tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm "Đường cách mệnh" (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên). Đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo, Đảng đó có vững thì cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ, Người đã lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc, những đồng chí trải qua lớp đào tạo được đưa về trong nước tiếp tục hoạt động và một số đồng chí gửi đi học ở tại trường đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Nhờ những hoạt động tích cực của Người và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối đã thúc phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo điều kiện cho việc thành lập Đảng ngày càng chín muồi.

Năm 1929, trong nước xuất hiện 3 tổ chức cách mạng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn hoạt động khá độc lập và tranh giành quyền ảnh hưởng lẫn nhau. Một yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thống nhất 3 tổ chức cộng sản trên thành một đảng duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào cách mạng Việt Nam và thống nhất về hành động, tư tưởng. Trước yêu cầu đó, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930. Hội Nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã thông qua lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là Đại hội thành lập Đảng. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc Chủ trì đó chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3-2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

2- Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam:

Trong khi phong trào cách mạng trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng đang chìm trong đêm tối của khủng hoảng và bế tắc, sau nhiều năm hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài, chủ nghĩa Mác- Lênin từng bước được xâm nhập vào Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng. Một số người con của Quảng Nam ra học ở Huế đã nhanh chóng tiếp thu tư tưởng vô sản thông qua tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1927, sau cuộc bãi khóa ở Huế, đồng chí Đỗ Quang (người Quế Sơn), sau khi dự khóa huấn luyện ở Quảng Châu (Trung Quốc) về đã đứng ra vận động thành lập Ban Vận động Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tỉnh Quảng Nam. Chỉ một thời gian sau đó, Ban Vận động đã in tập "Đường Cách mệnh" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc để làm tài liệu tuyên truyền, đồng thời chú trọng phát triển hội viên. Đầu năm 1928, Ban Chấp hành chính thức được thành lập do đồng chí Đỗ Quang làm Bí thư. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hội viên về các phủ, huyện, Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chủ trương tách Đà Nẵng ra khỏi Quảng Nam. Ban Chấp hành tỉnh Quảng Nam do đồng chí Trần Văn Tăng làm Bí thư.

Bên cạnh hoạt động Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Nam còn có tổ chức Tân Việt cách mạng đảng gọi tắt là Đảng Tân Việt. Đây thực chất là tổ chức chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và được thành lập vào tháng 12-1926, Ban chấp hành Tỉnh bộ Tân Việt Quảng Nam do đồng chí Bùi Châu làm Bí thư. Tuy vậy, ở Quảng Nam lúc này, hoạt động cũng như ảnh hưởng của Đảng Tân Việt không sâu rộng bằng Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phát triển thì đầu tháng 6 năm 1929, Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhận được tin có sự phân liệt trong kỳ Đại hội của Tổng hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tiếp đó, xuất hiện truyền đơn kêu gọi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng và hô hào hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gia nhập Đảng. Ngày 17/6/1929, những người tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ, phát đi tuyên ngôn, cương lĩnh của Đảng đồng thời cử cán bộ tiếp cận với miền Trung và miền Nam để xây dựng tổ chức Đảng. Cuối tháng 6-1926, Xứ ủy Trung Kỳ được thành lập, đồng chí Nguyễn Phong Sắc được cử vào Quảng Nam để lập cơ quan Phân Xứ ủy. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Quảng Nam. Theo đó tháng 9 năm 1929 Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Quảng Nam được thành lập do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư.

Sau khi nghe phái viên của Đảng Cộng sản Việt Nam báo tin thắng lợi của Hội nghị hợp nhất Đảng, phổ biến Chính cương, Sách lược, Điều lệ tóm tắt của Đảng, Tỉnh bộ lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng Quảng Nam nhất trí thực hiện chủ trương hợp nhất Đảng.

Ngày 28-3-1930, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra thông cáo về việc thành lập Đảng bộ, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong phong trào cách mạng toàn tỉnh.

3- Sự ra đời của Đảng bộ huyện Phú Ninh:

Tại Tam Kỳ, từ những năm 1925 đến năm 1930, một số thanh niên theo học Trường Quốc học Huế tham gia sinh hoạt tại nhà Hội Quảng Nam, đã sớm tiếp thu đường lối cách mạng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin, trở thành những đối tượng cảm tình của Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, có người được kết nạp vào Hội. Tháng 7 năm 1927, đồng chí Khưu Thúc Cự (sinh ra tại làng Khánh Thọ Đông, xã Tam Thái) cùng với Nguyễn Thế Khải, Hồ Đắc Thành, Phan Kỉnh (Phán) và Phạm Cự Hải thành lập tại thị trấn Tam Kỳ nhóm hoạt cách mạng theo tôn chỉ mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thông qua tủ sách "Chiêu anh thư quán" truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản trong lớp thanh niên tiên tiến và những người lớn tuổi đã từng hoạt động trong phong trào yêu nước trước đây.

Chính sự tuyên truyền của tổ chức này, trên vùng đất Tam Kỳ đã xuất hiện một số nhóm cách mạng hoạt động của cụ Nguyễn Kế, Võ Chỉ, Võ Dương, Trần Xán và Đào Quang Hiển là những cốt cán của phong trào yêu nước trước đây, đã bị tù vì tham gia cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quang phục hội năm 1916. Nhóm thông qua danh nghĩa Hội buôn bán nông lâm sản, liên kết với những người yêu nước trong phủ và các nơi để vận động cách mạng. Nội dung hoạt động của nhóm này còn lẫn lộn giữa hai xu hướng cách mạng quốc gia và cách mạng vô sản, chủ yếu là vận động chống chế độ thống trị của thực dân Pháp để cứu nước. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì hầu hết thành viên của nhóm đều nhanh chóng chuyển theo đường lối cách mạng vô sản và trở thành đảng viên. Năm 1929, Hồ Đắc Thành và Phạm Cự Hải thành lập nhóm thanh niên hoạt động cách mạng tại Bàn Than (An Hòa) gồm có Võ Minh, Trần Học Giới và Lương Phố (Ngạt). Hoạt động của nhóm này dựa vào các tổ chức biến tướng như: Hội đồng dân trồng dừa, hội đá bóng, truyền bá văn thơ của các nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, đọc sách báo mới... để tuyên truyền, khêu gợi lòng yêu nước và tư tưởng cách mạng theo học thuyết Mác- Lênin. Nhóm cách mạng này hoạt động tương đối tích cực, nên đến đầu năm 1932, chuyển thành nhóm Cứu tế đỏ và tồn tại đến cuối năm 1932.

Sự ra đời của các nhóm cách mạng tiên tiến trên mảnh đất Tam Kỳ trong những năm 1927-1929 tạo ra bước chuyển biến về tư tưởng, chuẩn bị cho sự ra đời tổ chức Cộng sản ở Tam Kỳ. Và tháng 5/1930, tại chùa Ông (phường Phước Hòa), chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Tam Kỳ được thành lập, gồm có 3 đồng chí: Hồ Bằng (Quang), Phan Kỉnh (Phán) và Tư Định, do đồng chí Tư Định làm Bí thư. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tại Tam Kỳ đã tạo điều kiện để phong trào cách mạng trên địa bàn Tam Kỳ và huyện Phú Ninh sau này phát triển mạnh mẽ.

Với sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc ta, chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; từ đây cách mạng Việt Nam đã có một lực lượng tiên phong lãnh đạo đó là giai cấp công nhân và lý luận khoa học mác xít soi đường dẫn lối; là kết quả tất yếu của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc, khách quan của lịch sử.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA HUYỆN TRONG NĂM 2019

Năm 2019, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện; toàn huyện nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, qua đó đạt được những kết quả quan trọng:

1- Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; chuẩn bị công tác đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ; chỉ đạo xây dựng nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị. Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp thôn, khối phố và củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, các chức danh ở thôn, khối phố, chi hội đoàn thể sau hợp nhất, sáp nhập; hoàn thành việc sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn huyện... Chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 .

2- Hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện NTM ; nâng chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu . Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2017- 2025 và phương án thực hiện bộ tiêu chí mới khối phố đô thị mới; triển khai lắp đặt biển số nhà trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh.

3- Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá: tổng giá trị sản xuất đạt 7.269,6 tỷ đồng (theo giá hiện hành), bằng 101,8% kế hoạch đề ra và tăng 21% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: nông nghiệp đạt 15%, công nghiệp xây dựng đạt 47%, thương mai dịch vụ đạt 38%. Sản xuất nông nghiệp tăng về giá trị và sản lượng hàng hóa . Trong năm, thu hút 10 dự án đăng ký đầu tư vào huyện với tổng vốn dự kiến 1.641 tỷ đồng; thu hút trên 75.000 lượt khách đến tham quan khu du lịch Hồ Phú Ninh. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra ; huy động nguồn vốn cho đầu tư tăng 54,8% so với kế hoạch; xử lý có hiệu quả nợ đầu tư xây dựng cơ bản; công tác điều hành ngân sách được thực hiện đảm bảo kế hoạch.

4- Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB để triển khai các công trình, dự án . Hoàn thành và đưa vào sử dụng 14/28 công trình chuyển tiếp, khởi công 09 công trình trong kế hoạch 2019.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, XDCB theo tinh thần Kết luận số 19, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy đạt được một số kết quả nhất định .

5- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 22/73 nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động và phát động sáng tác nhạc, thi ảnh nghệ thuật và biểu trưng (logo) về Phú Ninh nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện; công tác bảo tồn các di tích và bảo vệ danh thắng trên địa bàn huyện được tăng cường . Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm . Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện . Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng.

Duy trì 31/32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 ; có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chương trình mục tiêu về dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm thực hiện . Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,45%.

6- Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Xây dựng Đề án và thực hiện điều động Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn theo lộ trình . Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện, cơ bản đảm bảo quy định . Tổ chức đoàn công tác tham dự Hội nghị Thường niên huyện Phú Ninh- Thà Tèng. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng hương Phú Ninh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

7- Về hoạt động của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể:

- HĐND huyện đẩy mạnh công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đã ban hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi lên ở các địa phương, đơn vị và đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân được nâng lên; đã tăng cường chỉ đạo tập trung xây dựng huyện nông thôn mới, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện nâng chuẩn các tiêu chí NTM, xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, xây dựng KDC NTM kiểu mẫu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2019, đến nay phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến, chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp thứ 7 toàn tỉnh (tăng 01 bậc so với năm trước). Công tác dân dận chính quyền được quan tâm.

- Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218-QĐ/TW về tăng cường sự tham gia giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền đoàn, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ hộ nghèo. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận TQVN huyện, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức |"Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và "Ngày hội quân - dân" ở thôn, khối phố tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết ở khu dân cư.

8- Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9, 10, thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Phát hành tập sách "Những bông hoa dâng Bác". Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc triển khai giúp đỡ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo năm 2019 ở các chi, đảng bộ cơ sở. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 và dự thi cấp tỉnh đạt giải cao. Chỉ đạo hoàn thành in ấn, phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh giai đoạn 1975-2015; tổ chức thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ của các địa phương: Tam Phước, Tam Thái, Tam Đại, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 1975-2015. Tổ chức 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch, với số lượng 2.165 học viên . Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo lộ trình theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra . Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Củng cố, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng, ban huyện và địa phương . Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng". Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 34 tổ chức đảng và 49 đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý 02 đảng viên vi phạm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tập trung; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Huyện ủy và Kết luận số 14 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Sơ kết, tổng kết kịp thời các kết luận về công tác dân vận . Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo.

Những kết quả đạt được trên các mặt công tác của huyện năm 2019 là cơ sở quan trọng để bước vào năm 2020 từ huyện đến cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

- Mỗi Đảng bộ, chi bộ tóm tắt những kết quả nổi bật của địa phương, đơn vị để lồng ghép tuyên truyền.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHÚ NINH

[1] Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 335-KL/HU, ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. 

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người