Phát hành tập sách lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện, Huyện ủy Phú Ninh vừa phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015 là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, khoa học của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn. Tập sách đã thông qua 03 lần lấy ý kiến góp ý và 02 lần tổ chức hội thảo, được Hội đồng khoa học Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định.

Kết cấu tập sách gồm 03 chương, tương ứng với đặc điểm riêng của huyện Phú Ninh trong mỗi giai đoạn: Chương I, giai đoạn từ 1975-1985; Chương II, giai đoạn từ 1986-2004; Chương III, giai đoạn từ 2005-2015 và phần kết luận bài học kinh nghiệm. Nội dung trong mỗi chương đều bám theo tình hình chung của tỉnh và sự cụ thể hóa của huyện Phú Ninh trong triển khai thực hiện; đảm bảo tính cân đối, hài hòa giữa cái chung của lịch sử tỉnh và cái riêng của lịch sử huyện. Ngoài phần nội dung các chương, tập sách còn đưa vào một số hình ảnh như: các kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã Tam Kỳ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh về thăm, làm việc tại huyện Phú Ninh; các sự kiện tiêu biểu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

lsdangbo

Tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015 đã phản ánh khá toàn diện về đường lối, chủ trương của Đảng bộ các cấp và của Huyện ủy Phú Ninh trong công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương sau hơn 40 năm kể từ ngày giải phóng, nhất là sau 10 năm thành lập huyện. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện để tiếp tục vận dụng và phát huy trong giai đoạn sau.

Để phát huy giá trị công trình lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015, Huyện ủy đã ban hành công văn số 807-CV/HU, ngày 15-10-2018 về "phát hành và phát huy giá trị công trình lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015".

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người