Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra được thể hiện ngay trong bản Điều lệ vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng: "Cái trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc".

Trải qua các giai đoạn lịch sử, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ, Đảng ta tiếp tục bổ sung, phát triển, từng bước hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tại Đại hội XII, Đảng ta nhấn mạnh: kiểm tra nhằm mục đích xây là chính, xây tốt để chống, chống cũng là để xây. Kiểm tra thường xuyên việc lãnh đạo, thực hiện nghị quyết của đảng bộ các cấp chính là thêm một lần nhắc nhở tinh thần, ý thức, trách nhiệm, sớm bổ sung, điều chỉnh những gì đã trở nên lạc hậu, lỗi thời, thậm chí là sức ỳ cho phát triển. Kiểm tra cũng là để chống thói quan liêu, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, thay thế những cán bộ không còn khả năng làm việc.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Phú Ninh luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một chức năng lãnh đạo nhằm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, căn cứ vào điều kiện thực tế, nhiệm vụ cụ thể của huyện, Huyện ủy Phú Ninh ban hành, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ huyện đứng điểm, giám sát thường xuyên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng thời hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy từng bước đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hằng năm, đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn sát với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về xây dựng Đảng, các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý đất đai, nhất là việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực này; giám sát việc thi hành thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, UBKT Huyện ủy. Cùng với việc đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện, Huyện ủy Phú Ninh đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, chính quy; từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tuyển dụng 11 sinh viên Đại học hệ chính quy, tốt nghiệp loại khá, giỏi vào làm cán bộ UBKT bán chuyên trách tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ này và các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT các đảng bộ cơ sở, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ cơ sở và bí thư, cấp ủy chi bộ dưới cơ sở.

Với cách thực hiện như trên, trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ của Đảng bộ huyện; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT các cấp đã tổ chức hàng chục kiểm tra, giám sát chuyên đề; cấp ủy và UBKT cấp cơ sở đã tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường... Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng và 13 đảng viên; nội dung tập trung việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo; việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị...

Việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết của Huyện ủy còn được thực hiện thông qua các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; chỉ tính trong năm 2017 và 6 tháng năm 2018, đã thực hiện hơn 05 đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nội dung kiểm tra, tập trung vào việc thực hiện bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của tập thể, cá nhân; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của các chi bộ; việc thực hiện giúp đỡ hộ nghèo và giúp thôn xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; việc viết thu hoạch của cá nhân sau học tập nghị quyết Trung ương 6, khóa XII...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý và những bất cập, vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, đề xuất với cấp có thẩm quyền kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp; góp phần bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, củng cố được tổ chức đảng ở những nơi yếu kém, tạo được niềm tin của nhân dân và sự ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện vẫn tồn tại một số khó khăn cần khắc phục, một số cấp ủy cơ sở vẫn chưa tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nên việc tổ chức một số cuộc kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở có đơn vị còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; tính chủ động trong phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm, vi phạm còn hạn chế.

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, rút ra những bài học kinh nghiệm:

Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng. Cấp uỷ, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ nhận thức đầy đủ, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quan tâm sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, cần coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát. Kịp thời xây dựng, bổ sung các quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo quy định hiện hành và nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

Thứ ba, cấp ủy đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở cần xây dựng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm trọng điểm, tập trung những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Kết quả kiểm tra, giám sát kết luận phải khách quan, chính xác, nếu sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng quy trình quy định.

Thứ tư, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực, chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm và bản lĩnh trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

Thứ năm, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ UBKT từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; đổi mới cơ chế quản lý và có chính sách, chế độ đặc thù cho cán bộ kiểm tra.

Thứ sáu, cần tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là với tổ chức đảng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật để việc giải quyết những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm, bài học rút ra trong công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm, kiên quyết khắc phục hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra./.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người