Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho CBGV-NV ngành GD-ĐT huyện

Sáng ngày 16/8, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Phòng GD&ĐT huyện tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2017. Về dự, chỉ đạo và triển khai các nội dung chuyên đề có đồng chí Phan Thanh Thám – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Đắc Thiện- HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện; đồng chí Nguyễn Văn Trường- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Việc bồi dưỡng chính trị hè được tổ chức trong 3 ngày 16, 17 và 18/8/2017, bố trí ở 3 lớp với 908 CBGV-NV ngành GD&ĐT huyện tham gia học tập. Tại các lớp học, học viên được nghe các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy triển khai các chuyên đề: Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyên đề 2: Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy ( khóa XXI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 07- NQ/HU, ngày 26/5/2017 của BCH Đảng bộ huyện Phú Ninh, về phát triển sự nghiệp giáo dục và đòa tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020; định hướng đến năm 2025.

bdct

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại các lớp học, đồng chí Hồ Đắc Thiện- HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện yêu cầu, để quán triệt, triển khai có hiệu quả các chuyên đề bồi dưỡng, học viên cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các chuyên đề; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, đơn vị, cá nhân nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thiết thực. Sau khi tiếp thu các chuyên đề bồi dưỡng, học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch để trình bày nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành qua học tập các chuyên đề. Đồng thời, liên hệ với ngành, lĩnh vực hiện đang công tác, trách nhiệm của các nhân trong thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị đã được tiếp thu có hiệu quả tại chị bộ, cơ quan, đơn vị hiện đang công tác.

Thông qua các lớp bồi dưỡng chính trì hè năm 2017, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, từ đó có ý thức đúng đắn về chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi thầy, cô giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện nhà./.

Q. Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người