Đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy Phú Ninh học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trong 02 ngày 07 và 08/02/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm BDCT huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên ở các chi bộ cơ quan và Đảng ủy ngành Y tế trực thuộc Huyện ủy Phú Ninh. Ngoài ra, các đồng chí cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể chưa tham gia học tập tại lớp dành cho cán bộ chủ chốt cũng tham gia học tập tại Hội nghị lần này.

Thời gian tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết diễn ra trong 01 ngày, buổi sáng các đồng chí tham dự Hội nghị được nghe Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; buổi chiều, Hội nghị được nghe Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.

1truong

Trong đó, Báo cáo viên Huyện ủy đã dành nhiều thời gian tập trung quán triệt và nhấn mạnh 05 vấn đề lớn để làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nội dung Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Qua đó, giúp cho các đại biểu tham dự Hội nghị hiểu rõ và nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cùng một số điểm mới trong 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 04 trong thời gian đến.

Sau khi được quán triệt, học tập Nghị quyết, tất cả đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy phải viết thu hoạch về nhận thức của cá nhân đối với một trong những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề được học tập. Từ đó, liên hệ với ngành, lĩnh vực mình đang công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định công việc cụ thể cần phải làm của từng cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực mình công tác trong thời gian đến hoặc kiến nghị những vấn đề chung đối với cấp trên để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Văn Trường-BTG Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người