NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ CƠ QUAN THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ, THỊ TRẤN

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Chi bộ là gốc rễ của Đảng", "là đồn luỹ chiến đấu của Đảng ở trong quần chúng", "là cầu nối giữa Đảng và quần chúng", "Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh". Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ, trong những năm qua Huyện ủy Phú Ninh luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ trực thuộc Huyện ủy và trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2007, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, sau này là Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10-10-2014; tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quy định 1433-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo trên, đầu năm 2008, phần lớn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có đủ điều kiện để thành lập chi bộ cơ quan.

Sau khi thành lập, đa số các chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn đi vào hoạt động, đã xây dựng quy chế hoạt động; ban hành nghị quyết hằng tháng và năm; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; các nội dung trên có bám theo Hướng dẫn 28 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 1433 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn. 100% chi bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt hằng tháng; 100% đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và đảng ủy. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở xã, thị trấn. Ngoài sinh hoạt định kỳ hằng tháng, một số chi bộ đã quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, một số chi bộ cơ quan đã chú ý đến việc phân công đảng viên chi bộ dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư để theo dõi, nắm bắt tình hình, nhất là những vướng mắc ở khu dân cư để báo cáo đảng ủy xem xét, giải quyết kịp thời.

Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tạo nguồn cán bộ, công chức cơ sở xã, thị trấn được các chi bộ quan tâm thực hiện. Nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và đề ra chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu thực hiện. Từ năm 2008 đến nay, nhiều công chức cơ sở đã được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm nhìn chung được chi bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc; từ năm 2014, 2015, nhiều chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đạt TSVM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, một số địa phương thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn chưa đúng thành phần đảng viên theo Hướng dẫn 28 của Ban Tổ chức Trung ương; chưa nghiên cứu kỹ Hướng dẫn 28 của Bna Tổ chức Trung ương nên trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ còn chồng chéo, lúng túng; một số chi bộ có nội dung sinh hoạt, kết luận hoặc ra nghị quyết trùng lắp nội dung họp của Đảng ủy... Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch. Công tác quản lý đảng viên một số nơi chưa đảm bảo; chưa nắm hết được tình hình thực hiện của bản thân và gia đình đảng viên nơi cư trú; việc tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh... Một số chi bộ cơ quan chưa thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa sâu, tính hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn; đảm bảo sinh hoạt của chi bộ phải đạt được: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy Đảng cơ sở cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan theo Hướng dẫn 28 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định 1433 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ, kịp thời có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Hai là, các chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn phải tiếp tục nghiên cứu kỹ Hướng dẫn 28 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 1433 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam để hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; vận dụng đúng trong quá trình thực hiện, nhất là việc đánh giá nhiệm vụ tháng qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng đến; trong xây dựng nghị quyết tháng, năm, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ đảng viên trong chi bộ.

Ba là, các chi bộ phải thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2008 của Ban Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn số 01, 02 của Ban Tổ chức Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; Hướng dẫn số 19-HD/BTGHU, ngày 14/5/2014 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Hướng dẫn đã chỉ rõ nội dung sinh hoạt theo từng loại hình, công việc, các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ. Vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo để đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, tránh nhàm chán, đơn điệu. Chú trọng đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là bàn giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ quan.

Thứ tư, các chi bộ phải thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ; đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để làm được điều đó, chi ủy phải bám sát tình hình thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", làm cho mọi đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của Đảng ủy; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ; là hạt nhân của chi bộ thuộc xã, thị trấn.

Thứ năm, thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên là đảng viên chi bộ và đảng viên của chi bộ trong việc giữ mối quan hệ với chi bộ khu dân cư; tham dự sinh hoạt để theo dõi, nắm bắt tình hình và phản ảnh về chi bộ những vấn đề nổi cộm, tham mưu cấp ủy hướng giải quyết kịp thời.

Những giải pháp trên chỉ mang tính kinh nghiệm thực tiễn, được rút ra trong đợt khảo sát của Huyện ủy về loại hình chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn; thiết nghĩ dù là những kinh nghiệm nhưng đó cũng là những giải pháp cần thiết đối với loại hình chi bộ cơ quan thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn; thực hiện tốt những giải pháp đó sẽ góp phần trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ; mà trước mắt là khắc phục được những tồn tại, hạn chế mà phần lớn các chi bộ cơ quan thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn đều mắc phải; xây dựng chi bộ cơ quan xã, thị trấn thật sự là hạt nhân chính trị, trung tâm của khối đại đoàn kết của xã, thị trấn./.

Nguyễn Thị Thuỳ- Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người