PHÚ NINH- ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2015, Đại hội đã đề ra nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2015-2020. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, trong đó xác định cần phải đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, đến được với tất cả đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Thứ nhất, tổ chức tốt các hội nghị quán triệt Nghị quyết đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức từ huyện đến xã, thị trấn và thôn, khối phố.

Ở cấp huyện, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức 03 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức các cơ quan của huyện, với 447/460 cán bộ, đảng viên tham dự, tỉ lệ 97,17%.

Đảng ủy các xã, thị trấn, trường THPT Nguyễn Dục, chi bộ trường THPT Trần Văn Dư tổ chức 11 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX với 1807/1913 cán bộ, đảng viên tham dự, tỉ lệ 94,46%; việc quán triệt, giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp thực hiện; riêng xã Tam Lộc và Tam Đại mời Báo cáo viên Huyện ủy triển khai, quán triệt gắn với thông tin tinh hình thời sự trong nước, quốc tế.

Thứ hai, biên soạn tài liệu và đĩa CD về Hỏi-Đáp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Ban Tuyên giáo huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với Đài TT-TH huyện biên soạn bộ tài liệu gồm 41 câu hỏi - đáp các nội dung trọng tâm của Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX và bộ Hỏi - Đáp về xây dựng nông thôn mới để in ấn và làm đĩa CD phát hành đến tất cả các hội, đoàn thể huyện và chi bộ thôn, khối phố làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn hội viên và các tầng lớp nhân dân.

tuyentruyenduattvecoso

Huyện Phú Ninh đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX gắn với

xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn dưới hình thức sân khấu hóa. (ảnh: Tiến Lâm)

Theo đó, định kỳ hằng ngày phát một số câu hỏi – đáp văn kiện đại hội trên sóng phát thanh của huyện và xã, thị trấn; hằng tháng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của mặt trận, đoàn thể ở thôn, khối phố để tuyên truyền; trích đăng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền vào Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ mỗi tháng của Huyện uỷ; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các đơn vị trực thuộc...

Thứ ba, xây dựng kịch bản sân khấu hóa để lưu diễn.

Để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội, Huyện đã xây dựng kịch bản sân khấu hóa với tiêu đề "Phú Ninh ngày mới" (thời lượng 30 phút), kết hợp với các tiết mục ca múa nhạc của các đoàn thể để tổ chức lưu diễn ở 11 xã, thị trấn và công diễn trong các buổi gặp mặt kỷ niệm của các hội, đoàn thể để tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thực tế lưu diễn ở một số đơn vị đã khẳng định tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền này, bình quân mỗi điểm công diễn thu hút gần 1.000 người tham dự.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy củng cố đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc củng cố đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên huấn, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở sau đại hội cùng cấp; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên để quán triệt, cung cấp nội dung, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy. Phân công các đồng chí báo cáo viên huyện ủy trực tiếp báo cáo cho lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở. Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện, xã đều được cung cấp đầy đủ tài liệu để thực hiện nhiệm vụ của mình. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy trách nhiệm, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động công tác, sinh hoạt, tiếp dân, hội họp hằng ngày...

Thứ năm, Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở các đơn vị.

Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCS Đảng, các ngành, Mặt trận, đoàn thể thuộc huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy huyện trong cả nhiệm kỳ để cụ thể hóa Nghị quyết. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Văn phòng huyện ủy tiến hành thẩm định nội dung của từng đơn vị; trên cơ sở đó ban hành thông báo phê bình, nhắc nhở các đơn vị làm chậm, chất lượng không cao, chưa đạt yêu cầu. Đến nay, các đơn vị thuộc huyện đã xây dựng xong chương trình, kế hoạch và tập trung tổ chức thực hiện trên thực tế./.

Huỳnh Xuân Chính- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người