Huyện Phú Ninh sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Hiện nay toàn huyện có 14 tổ chức hội quần chúng cấp huyện. Ngày 01/3/2019, UBND huyện Phú Ninh quyết định ban hành Đề án "sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Phú Ninh" thống nhất việc sáp nhập, hợp nhất 09 hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau thành 04 hội, giảm 05 hội; giữ nguyên 03 hội và giải thể 02 hội.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Ninh đã thành lập 14 tổ chức hội gồm: Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP), Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Người mù, Hội Tù yêu nước, Hội Khuyến học, Hội Từ thiện, Hội Đông y, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyết tật, Hội Công thương gia, Hội Kế hoạch hóa gia đình và Hội làm vườn. Số lượng hội viên các hội khoảng trên 35.000 người. Trong 14 hội có 08 hội được UBND huyện công nhận có tính chất đặc thù, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Người Cao tuổi, Cựu Thanh niên xung phong, Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hội Người mù, Khuyến học, Từ thiện. 03 hội không có tính chất đặc thù nhưng thường xuyên hoạt động, có đại hội, đó là: Hội Đông y, Cựu giáo chức và Khuyết tật. 03 hội: Công thương gia, Kế hoạch hóa gia đình, Làm vườn hoạt động mờ nhạt, không hiệu quả. Riêng Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Làm vườn từ năm 2010 đến nay không hoạt động. Hiện nay, 04 tổ chức hội đã đến thời gian đại hội nhưng được kéo dài nhiệm kỳ là: Cựu TNXP, Từ Thiện, Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Khuyến học. Hầu hết, các hội được bố trí trụ sở làm việc chung với khối Mặt trận - Đoàn thể huyện. Một số Hội do tính chất đặc thù chuyên môn được bố trí riêng như Hội Người mù, Hội Đông y.

Về kinh phí hoạt động, hầu hết các hội trên địa bàn huyện hoạt động nhờ vào sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ chung cho lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ được giao là 20 triệu đồng/năm/ hội. Một số hội thực hiện tốt việc gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và nguồn thu từ dịch vụ, hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật để có thêm kinh phí trang trãi cho tổ chức và hoạt động, tiêu biểu như Hội người mù huyện. Thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách tại các hội đặc thù; Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam quy đinh chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì hiện nay các chức danh chủ chốt của 08 hội đặc thù ở huyện có hưu được hưởng thù lao theo hệ số quy định là 2,64 đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch 2,11.

Ở 11 xã, thị trấn có 77 tổ chức hội, trong đó có 72 hội đặc thù. Kinh phí hoạt động do địa phương bố trí; chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo các hội có tính chất đặc thù là Chủ tịch hội hưởng mức 1.0; Phó Chủ tịch hội 0.8 so với mức lượng cơ bản. Các hội ở xã, thị trấn được bố trí nơi làm việc chung trong trụ sở UBND xã, thị trấn.

hoi

Hợp nhất Hội Cựu TNXP và Hội Tù yêu nước, tên gọi Hội Tù yêu nước - Cựu TNXP huyện.

Thời gian qua, hoạt động của các hội tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia những hoạt động nhân đạo, từ thiện, xã hội, có ý nghĩa thiết thực trong lĩnh vực như: cứu trợ nhân đạo, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân thiên tai, lũ lụt; những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; giúp đỡ những người khó khăn vươn lên làm giàu, hòa nhập cộng đồng, trao học bổng tiếp sức cho trẻ em đến trường... Từng hội có nhiều hoạt động gắn với tôn chỉ thành lập như: Hội Khuyến học vận động hỗ trợ tiếp sức cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, xây dựng xã hội học tập. Hội Tù yêu nước phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chế độ ưu đãi hàng thắng và chế độ bảo hiểm y tế, vận động hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế, thăm hỏi khi ốm đau, tang khó. Hội Chữ thập đỏ huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, trao quà vào dịp tết cho người nghèo. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện vận động các nguồn hỗ trợ hội viên làm nhà ở, quà và vốn để phát triển sản xuất. Hội Từ thiện vận động quà hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, góp phần thoát nghèo bền vững. Hội Đông y duy trì tốt các tổ chẩn trị, các phòng khám từ thiện; tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam với phương châm "thuốc tại chỗ, điều trị tại nhà". Hội Người mù huyện thực hiện theo lời Bác Hồ "Tàn nhưng không phế", tập hợp hội viên sản xuất tăm tre, chổi đốt tăng thu nhập cho gia đình. Hội Cựu TNXP làm tốt công tác xã hội và đóng góp xây dựng nông thôn mới, gương mẫu tham gia các phong trào tại địa phương. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện với phương châm "Tuổi cao - gương sáng", thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ cho hội viên... Nhìn chung, các Hội xã hội trên địa bàn huyện Phú Ninh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội; luôn quan tâm công tác xây dựng và phát triển hội viên, giúp đỡ các hội viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của huyện.

Tuy nhiên, với số lượng hội viện hiện có khá nhiều, hoạt động có nhiều nội dung trùng nhau, một số hội hoạt động có hiệu quả nhưng chưa cao; chưa cải tiến nội dung, phương thức hoạt động nên còn mang tính hình thức; quản lý hội viên chưa chặt chẽ, một số hội chưa đảm bảo nguyên tắc "Tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai". Một số hội hoạt động nhiều nhiệm kỳ mà chưa tổ chức đại hội; có hội thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, chưa thu hút, tập hợp được hội viên. Ban chấp hành hội chưa phát huy vai trò nòng cốt, năng động, sáng tạo trong điều hành hoạt động; chế độ thông tin, báo cáo... cho cơ quan quản lý nhà nước. Cạnh đó, một số hội có tôn chỉ, mục đích giống nhau nhưng hội có tính chất đặc thù, có hội không có tính chất đặc thù. Từ đó dẫn đến tình trạng cũng là tổ chức hội quần chúng nhưng chế độ, chính sách khác nhau, tạo sự so bì giữa các hội. Một số hội chưa đảm bảo được các điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động... Trên tình thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Phú Ninh với mục đích giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội là sự cần thiết.

Theo đó, phương án củng cố tổ chức và sắp xếp các hội như sau: sáp nhập Hội Từ thiện và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện vào Hội Chữ thập đỏ. Sau khi sáp nhập, tên gọi là Hội Chữ thập đỏ huyện. Hợp nhất Hội Tù yêu nước và Hội Cựu TNXP, tên gọi Hội Tù yêu nước - Cựu TNXP huyện. Hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức, tên gọi Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện. Hợp nhất Hội Người mù và Hội Khuyết tật huyện, tên gọi Hội Người mù - Khuyết tật huyện. Đồng thời huyện đề xuất giữ nguyên Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Đông y, Hội Công thương gia; giải thể Hội Làm vườn, Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện. Như vậy, sau khi sắp xếp, toàn huyện còn lại 7 hội, giảm 7 hội so với hiện nay. Đối với các hội ở xã, thị trấn căn cứ vào phương án sắp xếp các hội ở huyện và tùy tình hình thực tế địa phương để sắp xếp cho phù hợp. Cơ cấu số lượng Ban chấp hành, đối với hội huyện không quá 13 người. Hội có Chủ tịch và không quá 2 Phó Chủ tịch. Đối với hội xã, thành viên Ban chấp hành không quá 09 người. Hội có Chủ tịch và không quá 1 Phó Chủ tịch.

Mục đích của Đề án "Sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Phú Ninh" nhằm giảm bớt đầu mối; đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động, tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; Đảm bảo hoạt động của các hội không bị gián đoạn, xáo trộn; Sau khi sắp xếp lại thì hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; Nâng cao hiệu lực, quản lý nhà nước về công tác hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc... Theo kế hoạch, thời gian đi vào hoạt động sau khi sắp xếp, hợp nhất đối với các hội của huyện từ ngày 01/4/2019 và từ ngày 01/5/2019 đối với các hội xã, thị trấn.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người