Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 và 3 năm thực hiện Quyết định số 673

Sáng ngày 31/10/2014, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" (gọi tắt là KL 61), và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" (gọi tắt là QĐ 673).

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn huyện và Đảng ủy, UBND xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, cán bộ, đảng viên và hội viên, nông dân nắm được nội dung, chương trình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Theo đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện rất chú trọng đến công tác chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các cơ sở Hội, chi-tổ Hội được củng cố kịp thời, hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đẩy mạnh các phong trào các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với công tác xây dựng Hội vững mạnh. Đến nay đã có 438/476 (92%) tổ Hội đạt khá, vững mạnh; 77/85 (90.5%) chi Hội đạt khá, vững mạnh; 11/11 cơ sở Hội đạt khá, vững mạnh).

hoinghihuyenuy

Toàn cảnh Hội nghị

Điểm nổi bật nhất trong quá trình thực hiện kết luận 61 và QĐ 673 trên địa bàn huyện thời gian qua là phong trào nông dân và tham gia xây dựng các đề án, dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường. Đáng ghi nhận nữa là công tác dồn điền, đổi thửa ở 09/11 xã, thị trấn với diện tích gần 1.830 ha; Công tác tạo việc làm sau đào tạo cũng được chú trọng, nhiều hộ nông dân đã mở rộng sản xuất kinh doanh, sử dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn và đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp xuất hiện ngày càng nhiều; Vận động nông dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật với diện tích trên 505 ha; thực hiện 143 cánh đồng thu nhập cao với hơn 846,67 ha (đạt 100 triệu đồng/ha/năm) và sản xuất lúa giống hàng hóa gần 900 ha; Qua đó, góp phần nâng giá trị bình quân trên diện tích cây canh tác hàng năm đạt 58.2 triệu/ha đồng/năm (tăng 7.7 triệu đồng so với năm 2011). Hơn nữa, công tác phối hợp của các phòng, ban có liên quan với Hội Nông dân được thực hiện tốt, đảm bảo nhiệm vụ được giao.UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho các ngành có liên quan phối hợp với hội Nông dân cùng cấp thực hiện các chương trình dự án phát triển sản xuất gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay...

Phương hướng trọng tâm thời gian đến, BCĐ thực hiện đề án 61 Huyện ủy Phú Ninh xác định: Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở mạnh về tổ chức, vững về chính trị, thống nhất về hành động đóng vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nông dân thực hiện nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vận động hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, đầu tư cho phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nông dân góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Nhất Linh

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người