Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục& Đào tạo huyện năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BTGTU, ngày 9/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục& Đào tạo. Theo đó, trong 02 ngày 19&20/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh phối hợp với Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện đã hoàn thành tổ chức bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục & Đào tạo huyện năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối tại điểm cầu của huyện đến điểm cầu 11 xã, thị trấn, với tổng số 819 lượt người tham dự; được chia thành 02 lớp (01 lớp/ngày).

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hình ảnh bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Tại các lớp học, báo cáo viên đã báo cáo các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Thông tin tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thông tin một số kết quả qua 04 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/5/2017 của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng "Trường học hạnh phúc"; nhiệm vụ năm học 2021-2022...

Thông qua nội dung các chuyên đề, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục-Đào tạo huyện nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm học mới trong tình hình mới; qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bồi dưỡng, phát huy tính năng động, sáng tạo trong vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin mới

Các tin khác