Phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp.

Theo kế hoạch, có 02 đối tượng thực hiện. Đối tượng thứ nhất là tập thể các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn; các trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; trạm y tế, nhà văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Đối tượng thứ 2 là cá nhân, gồm: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT), người lao động công tác và sinh sống trên địa bàn huyện Phú Ninh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác trên địa bàn huyện Phú Ninh, cư trú ở các địa phương khác và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác ở các địa phương khác, cư trú trên địa bàn huyện.

Đối với tập thể, có 5 nội dung thực hiện:

-Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hóa, thôn, khối phố, cơ sở sản xuất kinh doanh... có tường rào, cổng ngõ gọn gàng, trong khuôn viên có cây xanh, bồn hoa... phù hợp với quy hoạch của cơ quan, đơn vị.

- Trụ sở, phòng làm việc đảm bảo luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, có khẩu hiệu trang trí theo chủ đề, chủ điểm nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm theo hướng dẫn.

- Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, tiêu hủy và xử lý rác thải đảm bảo theo quy định.

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động cam kết thực hiện nội dung xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp.

- Xây dựng bản cam kết của tập thể thực hiện các nội dung về xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi tập thể xây dựng bản cam kết phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

image001 copy copy copy copy copy copy copy

Tùy điều kiện, các địa phương đăng ký xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp phù hợp

Huyện ủy cũng đã phân công cơ quan theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Cụ thể, đối với các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn do Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đánh giá. Đối với các chi bộ thuộc Đảng bộ xã, thị trấn do Đảng ủy xã, thị trấn theo dõi, đánh giá. Đối với những cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh (nơi không có chi bộ Đảng), do UBND xã, thị trấn triển khai vận động thực hiện và đánh giá.

Đối với cá nhân, thực hiện 4 nội dung:

- Gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tích cực tham gia nội quy, quy chế giữ gìn vệ sinh môi trường ở trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và địa bàn cư trú.

- Thực hiện nghiêm túc treo cờ Tổ quốc đúng quy cách trong các lễ kỷ niệm; có khẩu hiệu tư gia, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, cải tạo vườn tạp, di dời, che chắn chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, tự phân loại rác thải tại gia đình..., lấy phương châm "sạch nhà, sạch bếp, sạch vườn, sạch ngõ" để thực hiện.

- Tham gia cùng với nhân dân ở địa bàn nơi cư trú dọn vệ sinh trên các tuyến đường, khu vực xung quanh nhà ở theo quy định.

- Xây dựng bản cam kết cá nhân.

Trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác và sinh sống trên địa bàn huyện Phú Ninh: chi bộ, Đảng bộ nơi công tác sẽ theo dõi, đánh giá gắn với kiểm điểm, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Chi bộ nơi cư trú theo dõi, nhận xét cá nhân trong thực hiện các nội dung cam kết xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nơi cư trú. Trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác ở các địa phương khác cư trú trên địa bàn huyện: Đảng bộ xã/thị trấn, Chi bộ thôn, khối phố triển khai, theo dõi, nhận xét việc thực hiện gắn với tiêu chí xếp loại gia đình văn hóa và nhận xét đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 về trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác trên địa bàn huyện Phú Ninh, cư trú ở các địa phương khác thì Chi bộ, Đảng bộ nơi công tác theo dõi, đánh giá cá nhân trong thực hiện các nội dung cam kết xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nơi công tác.

image002 copy copy copy copy copy copy copy

Các cá nhân lấy phương châm "sạch nhà, sạch bếp, sạch vườn, sạch ngõ" để thực hiện

Thời gian đăng ký cam kết đối với tập thể và cá nhân là tháng 5/2021 và thực hiện thường xuyên; cuối quý III hằng năm, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện theo cam kết.

Để việc triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả, Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức cơ sở Đảng; Đảng bộ xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện; LĐLĐ huyện. Riêng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh-sạch-đẹp; đăng tải kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử và sóng Đài huyện để cán bộ, đảng viên, Nhân dân được biết, theo dõi; phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo bổ sung một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế. Phân công các thành viên Tổ công tác của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tăng cường theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai kế hoạch. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời phối hợp Ban Tổ chức, các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy đưa nội dung thực hiện bảng cam kết về xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh- sạch-đẹp vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên vào cuối năm. UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn nội dung thực hiện theo kế hoạch này vào tiêu chí khảo sát, đánh giá công nhận cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố, gia đình đạt chuẩn văn hóa hằng năm; chỉ đạo Phòng Nội vụ, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy bình chọn, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện...

Mục đích của việc phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, mang tính thiết thực của mỗi tổ chức Đảng, cá nhân trên địa bàn huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua việc triển khai xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp nhằm lan tỏa sâu sắc thông điệp về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi làm việc và nơi cư trú; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tạo nên diện mạo huyện nông thôn mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Huyện ủy Phú Ninh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tập thể, cá nhân; do đó yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả để tiếp tục nhân ra diện rộng. Đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân thực hiện mang tính hình thức, đối phó, không hiệu quả.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người