Hướng dẫn công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân gồm: Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân; Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Về hình thức công bố được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của huyện; website của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kênh sóng truyền thanh để Nhân dân biết, nghiên cứu, tham gia góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội huyện; thông qua hệ thống thư, báo.

Đối tượng lấy ý kiến góp ý là các tầng lớp Nhân dân (chưa phải là đảng viên). Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung, hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng trong dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc và mỗi cơ quan. Ban Dân vận Huyện ủy có trách nhiệm rà soát, tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Đối với việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua báo chí, thư: Các cơ quan, ban, ngành, các hội, đoàn thể chính trị-xã hội huyện tiếp nhận thư góp ý kiến gửi trực tiếp đến cơ quan, đơn vị. Tổ tổng hợp nội dung góp ý về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (theo quyết định số 1369-QĐ/HU, ngày 18/3/2020) có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến góp ý của Nhân dân qua báo chí, thư. Đối với các xã, thị trấn: Đảng ủy tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm xâu chuỗi các đầu mối, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Huyện ủy yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người