Kết quả công tác tổ chức đại hội điểm, thí điểm tại các tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn tỉnh có 1.147 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 392 đảng bộ cơ sở và 755 chi bộ cơ sở. Tính đến ngày 15/5/2020, có 214 TCCSĐ đã tổ chức xong đại hội (tỷ lệ 18,65%), gồm 57 đảng bộ cơ sở (40 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 19 đảng bộ khác) và 157 chi bộ cơ sở. Thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội (chỉ tính đảng bộ cơ sở): 02 đảng bộ cơ sở, gồm Đảng bộ xã Tam Giang, huyện Núi Thành và Đảng bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đảng bộ Công an tỉnh (đã tổ chức xong ngày 10/3/2020). Đại hội điểm cấp cơ sở: Có 34/36 TCCSĐ đã tổ chức đại hội điểm (24 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở).

Công tác chỉ đạo

Sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, lựa chọn TCCSĐ có đủ điều kiện để tổ chức đại hội điểm và thí điểm; chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành đại hội. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các TCCSĐ được chọn đại hội điểm xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội tại địa phương, đơn vị mình, thành lập các tổ giúp việc và tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu mẫu hóa một số nội dung về công tác tổ chức đại hội trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hệ thống lại thành văn bản và thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền đại hội

Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân, các TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ngành, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn, tổ dân phố trên địa bàn phát động, triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động và vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo tinh thần nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Việc trang trí trong và ngoài hội trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, nội dung tuyên truyền khá phong phú, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Kết quả bầu cử đại hội điểm tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bầu cử đại: Có 214/1.147 TCCSĐ đã tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 18,65%, việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Nhìn chung, đại hội đã bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên rất tập trung, đảm bảo số lượng, cơ cấu, người trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu khá cao, từ 70% trở lên; có người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 100%, đa số là trên 90%. Hầu hết, các đồng chí dự kiến bầu vào các chức danh lãnh đạo, chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân nên công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các TCCSĐ được chọn tổ chức đại hội điểm thực hiện một cách chu đáo, kỹ lưỡng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, từ công tác triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp... đảm bảo đúng yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy cấp huyện và tương đương. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch chặt chẽ, đúng chương trình, bám sát vào kịch bản, có sự phân công cụ thể cho từng thành viên liên quan; các nội dung thực hiện khá tốt, đảm bảo dân chủ và đúng nguyên tắc. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra...

Một số kinh nghiệm

1. Về công tác chuẩn bị, chỉ đạo đại hội, cấp ủy triệu tập đại hội phải nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng, nhất là về quy trình công tác nhân sự; thẩm quyền của cấp ủy triệu tập đại hội; của Đoàn Chủ tịch đại hội; thẩm quyền của đại hội, quyền của đảng viên, đại biểu đảng viên tại đại hội... đặc biệt là những quy định mới, điểm mới so với trước đây. Đồng thời, cần phải triển khai, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp trên trực tiếp về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đến toàn thể đảng viên để đảng viên hiểu rõ, thực hiện tốt các quy định này.

Tổ công tác của cấp ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo đại hội phải thường xuyên, trực tiếp nắm tình hình ở địa phương, đơn vị theo sự phân công để kịp thời chỉ đạo, giúp cấp ủy cơ sở nắm chắc các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp trên trong việc xây dựng văn kiện đại hội, chuẩn bị đề án nhân sự, xây dựng kịch bản, kể cả việc trang trí, công tác bầu cử, cách tổ chức điều hành và giúp việc đại hội. Tài liệu phát hành tại đại hội phải được kiểm tra cẩn thận; đại hội cấp bút để đảng viên hoặc đại biểu đảng viên thực hiện quyền bầu cử. Kiểm tra thật kỹ cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ đại hội, nhất là âm thanh, ánh sáng, nhạc nền để hát Quốc ca, Quốc tế ca,...

2. Về công tác tuyên truyền, cấp ủy cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo đúng hướng dẫn.

Công tác tuyên truyền phải đảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức.

3. Công tác thảo luận, góp ý vào văn kiện đại hội đảng cấp trên, việc thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được tiến hành trong hội nghị của chi, đảng bộ trước đại hội hoặc gửi văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp của các thành phần liên quan; trên cơ sở đó, cấp ủy có báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý. Đến đại hội, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của các chi bộ, đảng viên, nếu cần thì tập trung thảo luận, bổ sung thêm các ý kiến khác hoặc những vấn đề mới, vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Cần phân bổ thời gian hợp lý đối với từng nội dung theo chương trình đại hội; dự thảo chương trình hành động được trình bày sau báo cáo chính trị để đại hội thảo luận, chương trình này không biểu quyết thông qua mà chỉ để làm cơ sở cho ban chấp hành khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

4. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới cần được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình các bước theo quy định. Nhân sự cấp ủy phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Quán triệt đầy đủ các nội dung chính của Quy chế bầu cử trong Đảng và nêu rõ cơ cấu theo đề án nhân sự để đại hội nắm trước khi tiến hành bầu cử.

5. Công tác điều hành đại hội, Đoàn Chủ tịch cần nắm vững các nguyên tắc, trình tự các bước trong quá trình tổ chức đại hội để điều hành đại hội. Phân công nhiệm vụ hài hòa, hợp lý giữa các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Cần chuẩn bị kỹ và văn bản hóa các nội dung cần trình bày trước đại hội. Đoàn Chủ tịch phải bám sát vào chương trình và kịch bản để điều hành đại hội theo đúng chương trình đã được đại hội thông qua, quá trình điều hành phải linh hoạt với các tình huống xảy ra tại đại hội. Phải dự lường các tình huống và có phương án để xử lý phù hợp, nhất là trong công tác bầu cử.

Đoàn Chủ tịch phải chuẩn bị kỹ những gợi ý cụ thể để đảng viên thảo luận tại đại hội, nhất là các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị.

6. Ban Kiểm phiếu phải thực hiện nghiêm quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng, không được để xảy ra sai sót, vi phạm. Cần chọn những đại biểu đảng viên hoặc đảng viên có khả năng và kinh nghiệm trong công tác bầu cử để tham gia ban kiểm phiếu.

Phòng TT-LSĐ (quangnam.dcs.vn)

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người