Giáo dục Phú Ninh- Hiệu quả từ những nghị quyết, kết luận chuyên đề

Quán triệt quan điểm của Đảng về vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập huyện, Huyện ủy Phú Ninh đặc biệt chú trọng đến sự nghiệp "trồng người"; đã chọn giáo dục làm tiền đề, làm xương sống trong sự nghiệp phát triển bền vững của huyện trước mắt và lâu dài; qua đó đã xây dựng những nghị quyết, kết luận chuyên đề, tạo nên những bước chuyển mình đáng kể của ngành giáo dục huyện gần 15 năm thành lập.

Thực trạng

Huyện Phú Ninh được thành lập năm 2005. Vùng đất này trước đây là một phần của Phủ Thăng Hoa - Hà Đông xưa, nơi có truyền thống hiếu học, có nhiều nhà khoa bảng đỗ đạt thành tài, nhiều danh tướng tài ba và chí sĩ yêu nước, sớm đem kiến thức và tài năng của mình cống hiến cho phong trào đấu tranh chống xâm lược, tiêu biểu như: Đô đốc Kiều Phụng, danh tướng Lê Văn Long - thời Tây Sơn; Phan Châu Trinh, Trần Văn Dư, Nguyễn Dục, Mục Thuyết... vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Phát huy, bồi đắp truyền thống ấy, ngành giáo dục ngay những năm đầu thành lập huyện đã bắt đầu đảm đương một trọng trách mới - đào tạo nguồn nhân lực cho huyện nhà. Khi đảm nhiệm vai trò này, ngành giáo dục Phú Ninh gặp phải khó khăn nhiều mặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành... chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Toàn huyện lúc bấy giờ có 23 trường, nhưng trong đó chỉ có 7 trường được kiên cố hóa và 01 trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ I, còn lại đều cần phải xây dựng và sửa chữa lại trường lớp mới đảm bảo đủ chỗ học và an toàn cho học sinh. Không chỉ khó khăn về trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mà ngành giáo dục của huyện còn phải đối mặt với những thử thách mới: giáo dục còn mang tính đại trà, chưa có mũi nhọn; đội ngũ giáo viên của huyện vừa thiếu nhưng lại vừa thừa trong nội bộ ngành, năng lực giảng dạy và trình độ chuyên môn của một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới...

Từ thực tế, đặt ra cho huyện bài toán cần phải tập trung giải quyết; trong đó việc đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học là vấn đề được các cấp lãnh đạo huyện đặt ra hàng đầu. Ngay từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 - Đại hội đầu tiên của huyện, đã xác định: "Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đến cuối năm 2010 hoàn thành chủ trương tầng hóa và kiên cố hóa trường học...". Với sự định hướng và mục tiêu xác định ngay từ ban đầu, nên chỉ sau gần 2 năm huyện thành lập, từ 7 trường được tầng hóa đã nâng lên 20 trường với 323 phòng, tổng số tiền xây dựng trên 16 tỷ đồng. Tuy có sự chuyển biến về cơ sở vật chất, nhưng ngành giáo dục huyện vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, trang thiết bị dạy học, cảnh quan sư phạm của nhiều trường còn bất cập; đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ. Công tác xã hội hóa giáo dục còn yếu, ngành học mầm non còn khó khăn nhiều mặt...

Câu chuyện về ngành giáo dục vẫn là câu chuyện dài, là nỗi trăn trở của Ban Chấp hành huyện lúc bấy giờ. Sau những lần khảo sát thực trạng và các buổi làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục huyện; ngày 13 tháng 4 năm 2007, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU về định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo. Ngay sau khi ra đời, Nghị quyết 07 của Huyện ủy Phú Ninh được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong những năm đầu thành lập và là nhiệm vụ xuyên suốt trong hành trình xây dựng và phát triển huyện những năm sau này. Trên cơ sở chủ trương, định hướng này, bằng sự nỗ lực của toàn ngành, sự nghiệp giáo dục của huyện Phú Ninh lại có thêm những thành tựu mới sau mỗi chặng đường đi qua.

Những chuyển biến, bước đầu cho "trái ngọt"

05 năm-kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 07, ngành giáo dục huyện có những khởi sắc, trường Tiểu học và Trung học cơ sở được tầng hóa và kiên cố hóa; từ 01 trường đạt chuẩn Quốc gia đã nâng lên 19 trường đạt chuẩn Quốc gia; Phú Ninh là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 100% trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. Từ bước chuyển rất ấn tượng về cơ sở vật chất như vậy, Phú Ninh đã trở thành một trong số rất ít địa phương của tỉnh có mô hình tầng hóa đạt tỷ lệ cao. Đội ngũ giáo viên, nhân viên của ngành được kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 57%; đáng chú ý là huyện đã thành công bước đầu khi thực hiện thí điểm mô hình giáo dục chất lượng cao ở bậc trung học cơ sở, từ mô hình này đã có nhiều em học sinh thi đỗ cao vào các trường chuyên của tỉnh... 05 năm- khoảng thời gian không phải là nhiều, nhất là khi xuất phát điểm của huyện lại quá thấp, thì những kết quả nói trên được xem là "những kỳ tích" của ngành giáo dục huyện; điều đó một lần nữa minh chứng tính đúng đắn của Nghị quyết 07 của Huyện ủy trong định hướng sự phát triển của sự nghiệp giáo dục huyện nhà.

Thành quả đạt được sau 5 năm là đáng trân trọng, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vẫn thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá ngành giáo dục của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết, trong đó nổi lên: tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ học sinh bỏ học cấp trung học phổ thông còn cao; trang thiết bị trường học còn thiếu, việc đầu tư cơ sở vật chất cho bậc mầm non còn ít; đội ngũ quản lý, giáo viên chưa đồng bộ; công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, giáo dục thể chất và giáo dục mũi nhọn chưa được tập trung... Vấn đề này, được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận trong Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 diễn ra vào ngày 28/3/2012 và kết quả của phiên họp là sự ra đời của Kết luận số 95-KL/HU, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 của Huyện ủy về định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". Kết luận 95 tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu cuối cùng mà ngành giáo dục huyện phải đạt được đó là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển huyện, nhất là xây dựng huyện nông thôn mới. Để hướng đến mục tiêu này, ngoài việc ban hành Kết luận 95, Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, kết luận, thông tri liên quan đến việc giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên toàn huyện, nhất là đối với thế hệ trẻ; thống nhất chủ trương biên soạn tập tài liệu phục vụ công tác giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học trên địa bàn huyện.

Trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 07, 05 năm thực hiện Kết luận 95 của Huyện ủy, ngành giáo dục huyện đã có những bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp "trồng người". Cơ sở trường, lớp được tập trung đầu tư xây dựng khang trang; 100% trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 01 trường đạt chuẩn mức độ II. 11/11 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 77,4 % giáo viên trên chuẩn (lúc mới thành lập huyện chỉ đạt 38,2%). Từ bước khởi đầu toàn huyện chỉ có 02 thạc sĩ, đến nay đã có 02 Giáo sư, 20 Tiến sĩ, 73 Thạc sĩ đang công tác tại mọi miền của tổ quốc, trong đó có 10 người đang công tác trong ngành giáo dục huyện nhà. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt 100%; trên 99% học sinh tốt nghiệp THCS, trên 95% học sinh tốt nghiệp THPT. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên; đáng chú ý là thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28-12-2012 của Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; trên cơ sở những thành công trong thực hiện thí điểm 4 lớp chất lượng cao bậc THCS được triển khai từ năm 2012-2014, huyện đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thành xây dựng 01 cơ sở trường THCS chất lượng cao (trường THCS Lê Quý Đôn) đưa vào giảng dạy từ năm học 2015-2016; là trường duy nhất của cả tỉnh trong thực hiện giáo dục mũi nhọn, chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học... Hằng năm, có trên 50 em đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, Quốc gia; trên 40 học sinh đỗ vào trường THPT chuyên, kết quả đạt được đáng tự hào. Trong những năm gần đây, tại các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, Thí nghiệm thực hành, Thuyết trình văn học, Hùng biện Tiếng Anh, Kỳ thi giáo viên giỏi... cấp tỉnh, huyện Phú Ninh luôn đứng ở tốp đầu. Bên cạnh đó, nhiều em học sinh được học tập trên mảnh đất Phú Ninh đã và đang theo học tại các nước Nhật, Nga, Singapo, Hàn Quốc... Nhiều em học sinh đã ghi vào bảng vàng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Những thành quả của ngành giáo dục đã giúp huyện hoàn thành tiêu chí số 5 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới, góp phần đưa huyện về đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch 02 năm. Thành quả đó rất đáng ghi nhận, nhưng không tự mãn, tự bằng lòng với chính mình, ngành giáo dục huyện tiếp tục nỗ lực, tập trung nâng chất lượng toàn diện, đồng hành cùng huyện trong thực hiện nhiệm vụ mới: duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trên tinh thần chung đó, Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 26-5-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 được ban hành, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của sự nghiệp giáo dục huyện.

Đến hôm nay, ngành giáo dục huyện đã cho ra những kết quả ngọt; thành quả đó là sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục và hưởng ứng vào cuộc của nhân dân, toàn xã hội; nhưng chính điều đó một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của các Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà; từ đó tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện.

Huỳnh Xuân Chính- Phó Bí thư Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người