Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Sáng ngày 17/12/2019, Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Trung ương tại điểm cầu của huyện về nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo- nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2020 gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

tructuyen

Sau khi tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề năm 2020, Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương, Bí thư, Phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề học tập đến cán bộ, đảng viên; bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; góp phần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Buổi chiều cùng ngày, Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW" bằng hình thức trực tuyến.

Phạm Hoàng Diễm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người