Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Sáng ngày 25/9/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 10 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan xã, phường, thị trấn" và các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở đó, các chi bộ quân sự xã, thị trấn tổ chức hoạt động đạt được kết quả thiết thực trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị theo quy định của cấp trên giao, từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ở địa phương trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

hnhu

Thực tiễn hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn trong những năm qua đã chứng minh một cách rõ ràng vai trò lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Do đó, khẳng định việc xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn là yêu cầu cần thiết để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các xã, thị trấn cần tiếp tục lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến Đảng ủy, chi bộ quân sự xã, thị trấn tăng cường công tác quán triệt các văn bản quy định của Trung ương, Tỉnh, huyện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ quân sự xã, thị trấn; tập trung công tác củng cố, kiện toàn chi ủy chi bộ quân sự đảm bảo theo Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng cho đảng viên ở chi, đảng bộ; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"; tập trung rà soát lại lực lượng dân quân để có giải pháp cụ thể củng cố, kiện toàn; làm tốt công tác phát triển đảng viên theo Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người